Para Ulama Ahlul Hadits

Bagi pembaca yang mencari maklumat mengenai Para Ulama Ahlul Hadits  seperti senarai di bawah, saudara boleh melawati laman berikut : http://ahlulhadist.wordpress.com

Senarai Ulama Ahlul Hadits
بسم الله الرحمن الرحيم
Biografi para ulama ahlul hadits mulai dari zaman sahabat hingga sekarang yang masyhur :
1. Khalifah ar-Rasyidin :
• Abu Bakr Ash-Shiddiq
• Umar bin Al-Khaththab
• Utsman bin Affan
• Ali bin Abi Thalib
2. Al-Abadillah :
• Ibnu Umar
• Ibnu Abbas
• Ibnu Az-Zubair
• Ibnu Amr
• Ibnu Mas’ud
• Aisyah binti Abubakar
• Ummu Salamah
• Zainab bint Jahsy
• Anas bin Malik
• Zaid bin Tsabit
• Abu Hurairah
• Jabir bin Abdillah
• Abu Sa’id Al-Khudri
• Mu’adz bin Jabal
• Abu Dzarr al-Ghifari
• Sa’ad bin Abi Waqqash
• Abu Darda’
3. Para Tabi’in :
• Sa’id bin Al-Musayyab wafat 90 H
• Urwah bin Zubair wafat 99 H
• Sa’id bin Jubair wafat 95 H
• Ali bin Al-Husain Zainal Abidin wafat 93 H
• Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat 80 H
• Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud wafat 94 H
• Salim bin Abdullah bin Umar wafat 106 H
• Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddiq
• Al-Hasan Al-Bashri wafat 110 H
• Muhammad bin Sirin wafat 110 H
• Umar bin Abdul Aziz wafat 101 H
• Nafi’ bin Hurmuz wafat 117 H
• Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat 125 H
• Ikrimah wafat 105 H
• Asy Sya’by wafat 104 H
• Ibrahim an-Nakha’iy wafat 96 H
• Aqamah wafat 62 H
4. Para Tabi’ut tabi’in :
• Malik bin Anas wafat 179 H
• Al-Auza’i wafat 157 H
• Sufyan bin Said Ats-Tsauri wafat 161 H
• Sufyan bin Uyainah wafat 193 H
• Al-Laits bin Sa’ad wafat 175 H
• Syu’bah ibn A-Hajjaj wafat 160 H
• Abu Hanifah An-Nu’man wafat 150 H
5. Atba’ Tabi’it Tabi’in : Setelah para tabi’ut tabi’in:
• Abdullah bin Al-Mubarak wafat 181 H
• Waki’ bin Al-Jarrah wafat 197 H
• Abdurrahman bin Mahdy wafat 198 H
• Yahya bin Sa’id Al-Qaththan wafat 198 H
• Imam Syafi’i wafat 204 H
6. Murid-Murid atba’ Tabi’it Tabi’in :
• Ahmad bin Hambal wafat 241 H
• Yahya bin Ma’in wafat 233 H
• Ali bin Al-Madini wafat 234 H
• Abu Bakar bin Abi Syaibah Wafat 235 H
• Ibnu Rahawaih Wafat 238 H
• Ibnu Qutaibah Wafat 236 H
7. Kemudian murid-muridnya seperti:
• Al-Bukhari wafat 256 H
• Muslim wafat 271 H
• Ibnu Majah wafat 273 H
• Abu Hatim wafat 277 H
• Abu Zur’ah wafat 264 H
• Abu Dawud : wafat 275 H
• At-Tirmidzi wafat 279
• An Nasa’i wafat 234 H
8. Generasi berikutnya : orang-orang generasi berikutnya yang berjalan di jalan mereka adalah:
• Ibnu Jarir ath Thabary wafat 310 H
• Ibnu Khuzaimah wafat 311 H
• Muhammad Ibn Sa’ad wafat 230 H
• Ad-Daruquthni wafat 385 H
• Ath-Thahawi wafat 321 H
• Al-Ajurri wafat 360 H
• Ibnu Hibban wafat 342 H
• Ath Thabarany wafat 360 H
• Al-Hakim An-Naisaburi wafat 405 H
• Al-Lalika’i wafat 416 H
• Al-Baihaqi wafat 458 H
• Al-Khathib Al-Baghdadi wafat 463 H
• Ibnu Qudamah Al Maqdisi wafat 620 H
9. Murid-Murid Mereka :
• Ibnu Daqiq Al-led wafat 702 H
• Ibnu Taimiyah wafat 728 H
• Al-Mizzi wafat 742 H
• Imam Adz-Dzahabi (wafat 748 H)
• Imam Ibnul-Qoyyim al-Jauziyyah (wafat 751 H)
• Ibnu Katsir wafat 774 H
• Asy-Syathibi wafat 790 H
• Ibnu Rajab wafat 795 H
10. Ulama Generasi Akhir :
• Ash-Shan’ani wafat 1182 H
• Muhammad bin Abdul Wahhab wafat 1206 H
• Muhammad Shiddiq Hasan Khan wafat 1307 H
• Al-Mubarakfuri wafat 1427 H
• Abdurrahman As-Sa`di wafat 1367 H
• Ahmad Syakir wafat 1377 H
• Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh wafat 1389 H
• Muhammad Amin Asy-Syinqithi wafat 1393 H
• Muhammad Nashiruddin Al-Albani wafat 1420 H
• Abdul Aziz bin Abdillah Baz wafat 1420 H
• Hammad Al-Anshari wafat 1418 H
• Hamud At-Tuwaijiri wafat 1413 H
• Muhammad Al-Jami wafat 1416 H
• Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat 1423 H
• Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i wafat 1423 H
• Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah
• Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah
• Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah
Sumber: Makanatu Ahli Hadits karya Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Wujub Irtibath bi Ulama dengan sedikit tambahan.

Para Ulama Salaf Lainnya
Para Ulama Salaf Ahlul Hadits selain yang disebutkan diatas yang masyur dizamannya antara lain :
• Imam Abu ‘Ubaid Al-Qasim bin Sallam (wafat 220H)
• Ibnu Abi Syaibah (159-235 H)
• Imam Asy Syaukani (172-250 H)
• Imam al-Muzanniy (wafat 264H)
• Imam Al Ajurri (190-292H)
• Imam Al Barbahari (wafat 329 H)
• Abdul Qadir Al Jailani (471-561 H)
• Al-Hafidh Al Mundziri 581-656H
• Imam Nawawi (631-676H)
• Imam Ibnul-Qoyyim al-Jauziyyah (wafat 751 H)
• Ibnu Hajar Al ‘Asqolani (773-852 H)
• Imam As Suyuti (849-911 H)
Para Ulama sekarang yang berjalan diatas As-Sunnah yaitu:
• Syaikh Ahmad An-Najmi (1346-1410.H)
• Syaikh Abdullah Muhammad IbnHumayd (1329-1402H)
• Syaikh Muhammad Aman Al-Jami (1349-1416 H)
• Syaikh Muhammad Dhiya`I (1940-1994.M)
• Sayyid Sabiq (1915-2000.M)
• Syaikh Abdullah Al Ghudayyan (1345H..H)
• Syaikh Ubail Al-Jabiri (1357H..H)
• Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin (1349H..H)
• Syaikh Salim Bin ‘Ied Al Hilali 1377H/1957M
• Syaikh Ali bin Hasan Al Halaby (1380H..H)
• Syaikh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman (1380.H..H)
• Syaikh Abdullah Bin Abdirrahim Al-Bukhari
• Para Ulama Sekarang lainnya yang berjalan diatas As-Sunnah (Klick Baca Selanjutnya)
Keluarga Rasulullah
صلى ا لله عليه وسلم
Istri- istri Nabi زوجات النبي
• Khadijah binti Khuwailid (wafat 3 SH)
• Zainab binti Khuzaimah (wafat 1 SH)
• Aisyah binti Abu Bakar (wafat 57 H)
• Hafsah binti Umar (wafat 45 H)
• Juwairiah binti Harits bin Abu Dhirar (wafat 56 H)
• Maimunah binti Harits (wafat 50 H)
• Mariah Qibtiah (wafat 16 H)
• Saudah binti Zam`ah (wafat 23 H/ 643 M)
• Sofiah binti Huyai bin Akhtab (wafat 50 H)
• Ummu Habibah binti Abu Sofyan (wafat 44 H)
• Ummu Salamah (wafat 57 H)
• Zainab binti Jahsy (wafat 20 H)
Putra-Putri Nabi
• Al- Qasim bin Muhammad
• Zainab binti Muhammad (wafat 8 H.)
• Ruqayyah binti Muhammad (wafat 2 H)
• Ummu Kultsum (wafat 9 H)
• Fatimah Az-Zahra (wafat 11 H)
• Abdullah bin Muhammad (meninggal ketika kecil)
• Ibrahim bin Muhammad (wafat 10 H ketika kecil)
Cucu Nabi
• Abdullah bin Usman bin Affan (Putra Ruqayyah)
• Ali bin Abul Ash (Putra Zainab.meninggal ketika kecil.)
• Hasan bin Ali bin Abu Talib (3-50 H.)
• Husain bin Ali bin Abu Talib (4-61 H)
• Zainal Abidin (wafat 93H)
• Ummi Kultsum binti Ali bin Abu Thalib (wafat.75H)
Paman Nabi
• Abbas bin Abdul Mutalib (wafat 32 H)
• Abu Thalib bin Abdul Muthalib (wafat 3 SH)
• Hamzah bin Abdul Mutalib (wafat 3 H)

Para Sahabat Rasulullah
صلى ا لله عليه وسلم
• Abdullah bin Jahsy (wafat 3 H)
• Abbas bin Abdul Muthalib (wafat 32 H)
• Abdullah bin Abbas (wafat 68 H)
• Abdullah bin Amru bin Ash (wafat 65 H)
• Abdullah bin Khuzafah As Sahmi (wafat 28 H)
• Abdullah bin Masud bin Gafil (wafat 32 H)
• Abdullah bin Rawahah (wafat 8 H)
• Abdullah bin Salam (wafat 43 H)
• Abdullah bin Umar bin Khattab (wafat 73 H)
• Abdullah bin Ummi Maktum (wafat 14 H)
• Abdullah bin Zubair (wafat 73 H)
• Abdurrahman bin Auf (wafat 32 H)
• Abu Bakr Siddik (51 SH-13 H)
• Abu Dardaa (wafat 32 H)
• Abu Hurairah (wafat 59 H)
• Abu Musa Asy’ari (wafat 44 H)
• Abul Ash bin Rabi’ al Absyamial Qurasyi
• Abu Sufyan bin Harists
• Abu Thalhah An.Anshary
• Abu Dzarr Al Gifari (wafat 32 H)
• Adi bin Hatim (wafat 68 H)
• Ali bin Abu Thalib (23 SH-40 H)
• Anas bin Malik bin Nadar (wafat 93 H)
• Bilal bin Rabah Al Habasyi (wafat 20 H)
• Hakim bin Huzam (wafat 54 H)
• Hamzah bin Abdul Muthalib (wafat 3 H)
• Hasan bin Ali (wafat 50 H)
• Husein bin Ali (Wafat ..H)
• Huzaifah bin Yamman (wafat 36 H)
• Jakfar bin Abu Thalib (wafat 8 H)
• Muawwiyah bi Abu Sofyan (20 SH-60 H)
• Muaz bin Jabal (wafat 18 H)
• Rabi’ah bin Ka’ab
• Said bin Amir Huzaim Al Jumahi
• Said bin Zaid
• Tsumamah bin ‘Utsal
• Thufeil bin Amr Addausi
• Umar bin Khaththab (40 SH-23 H)
• Umair bin Sa’ad
• Usamah bin Zaid
• Uqbah bin ‘Amir al Juhani
• Ustman bin Afffan (47 SH-35 H)
• Usaid bin Hudhair
• Zaid bin Tsabit (wafat 45 H)
• Para Sahabat Rasulullah Lainnya (Baca selanjutnya)

Para Shahabiyah Rasulullah
صلى ا لله عليه وسلم
• Asma binti Abu Bakar (wafat 73 H)
• Asma Binti Yazid Al-Anshariah (wafat 30 H)
• Asma binti ‘Umais (Ummu Ubdillah)
• Asy Syfa binti Harits
• Barirah maulah ‘Aisyah
• Hamnah bintu Jahsyi
• Hindun binti ‘Utbah
• Khansa binti Amru wafat 24 H
• Khaulah binti Tsa’labah
• Rubai bin Ma’udz
• Raihanah binti Zaid bin Amru
• Shafiyah binti Abdul Muththalib
• Sumayyah binti Khayyath
• Umamah Bintu Abil ‘Ash
• Ummu Athiyyah Al-Anshariyah
• Ummu ‘Aiman (Barkah bintu Tsa’labah bin ‘Amr)
• Ummu Fadhl (Lubabah binti al-Haris)
• Ummu Hani’ binti Abi Thalib
• Ummu Syuraik al Quraisyiah
• Ummu Haram (Malikah binti Milhan bin Khalid Al-Anshariah) wafat 28 H
• Ummu Halim bin Harits
• Ummu Umarah (Nusaibah binti Kaab) wafat 13 H
• Ummu Ma’bad Al-Khuza’iyah
• Ummu Waraqah binti Naufal
• Ummu Ruman bintu ‘Amir
• Ummu Sulaim binti Malhan
• Para Shahabiyah Rasulullah lainnya (Baca Selanjutnya)

Para Tabi’in dan Tabiut Tabi’in
• Abdullah bin Tsuaib (Abu MuslimAl Khaulani)
• Abdullah bin al-Mubarak
• Abu Hanifah
• Aisyah binti Thalhah
• Amir Bin Abdillah Attamimi
• Atba’ bin Abi Rabah
• Zainal Abidin bin Husain Ali Abithalib
• Hasan Al-Bashri
• Muhammad ibnu Wa’asi al Azdiy
• Muhammad bin Sirin
• Rabi’ah ar Ra’yi
• Said Ibnu al Musayaab
• Said ibnu Jubair
• Salamah ibnu Dinar
• Shilah bin Asy Syam al ‘Adawi
• Syuraih al Qadli
• Thaawus ibnu Kaisan
• Urwah bin Zubair
• Umar bin Abdul Aziz
• Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz
• Qosim bin Muhammad bin Abi Bakr
Sedangkan para Tabi’ut Tabi’in dan murid muridnya serta generasi sesudahnya telah disebutkan pada biografi diatas antara lain seperti: Malik bin Anas, Imam Al Auza’I, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Syafee’I, Imam Hambali, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Hatim, Imam Zur’ah, Imam Tirmidzi, Imam Nasa’i. Serta generasi berikutnya.
Pernik-Pernik Para Sahabat, tabi’in dan tabi’ut tabi’in

Muhadiddtsin
• Penulisan dan Penghimpunan Al Qur’an
• Pembukuan dan kitab-kitab hadits
• Abu Hurairah Periwayat hadits terbanyak
• Jumlah hadits (Abu Dawud, Nasa’i, Timidzi, Ibnu Majah)
• Shahih Bukhari dan Shahih Muslim kitab hadits paling shahih
• Siapa itu Ulama Ahlul hadits
• Para Imam Ahlussunnah Ashabul hadits
• Tabiin menurut hadits
• Ilmu Al-Jarh Wat-Ta’dil

25 Nabi dan Rasul
Sejarah singkat 25 Nabi dan Rasul ini dikaitkan dengan nash al-Quran, dan untuk lebih lengkap silahkan baca buku karya Ibnu Katsir. Berikut ini kisah singkat 25 Nabi dan Rasul :
• Adam, Idris
• Nuh, Hud, Saleh
• Ibrahim, Ismail
• Luth, Ishaq, Yaqub
• Yusuf
• Ayyub, Zulkifli, Syu’aib
• Musa, Harun
• Daud, Sulaiman
• Ilyas, Ilyasa, Yunus
• Zakaria, Yahya, Isa
• Muhammadصلى ا لله عليه وسلم

Lawati Laman Sumber : http://ahlulhadist.wordpress.com/