Abu Thalib bin Abdul Mutalib : Mukmin atau Kafir ?

Mengikuti kuliah magrib Ustaz Ya Ali Dahaman mengenai tafsir ayat at Taubah 113 dan 114, yang penulis siarkan sebelum ini , dan juga penulisan mengenai Abu Thalib  yang juga penulis siarkan sebelum ini , mengingatkan penulis mengenai sikap Syiah mengenai isu kafir atau mukminkah Abu Talib bin Abdul Mutalib. Oleh itu tulisan ini sebaiknya di baca bersama kedua-dua tulisan tersebut, kerana ia saling lengkap melengkapi.

Sebenarnya Syiah mengangap Abu Talib adalah mukmin. Dalam Kitab Al-Haft al-Syarif  Karya Abu Abdillah al-Mufadhdhal bin ‘Umar al-Ja‘fi , menganggap Abdul Mutalib dan Abu Thalib  adalah keluarga Allah. Ahli Allah atau keluarga Allah adalah mereka yang tinggi di dalam makrifat dan kedudukan mereka adalah lebih tinggi daripada ahli syurga (ahlu l-Jannah). Abd al-Muttalib dan anak-anaknya Abdullah (bapa Nabi s.a.w), Abu Talib (bapa Ali a.s) adalah di kalangan keluarga Allah . Syiah menuduh Suni membenci Ali ra, kerana itu  Suni juga membenci Abu Talib. Tetapi Abu Thalib juga adalah paman atau bapa saudara nabi saw , adakah Suni membenci Nabi saw? Syiah tidak mempersoalkan hadis nabi saw berdoa kepada ibunya Aminah , mengapa ? Kerana Syiah tidak kisah hal itu, itu hal Nabi saw, Syiah lebih kisah hal Ali ra. Bagi Syiah Imam lebih tinggi darjatnya dari nabi saw sendiri.

 

Penulis mengutip  beberapa penulisan  Syiah seperti berikut :

Kulani dalam Kitabul Hujah  Hadis  no (786)-29. Al-Husain bin Muhammad dan Muhammad bin Yahya, daripada Ahmad bin Ishaq, daripada Bakr bin Muhammad al-Azdi, daripada Ishaq bin Ja‘far, daripada bapanya a.s telah berkata: Dikatakan kepadanya: Sesungguhnya mereka telah menyangka bahawa Abu Talib kafir? Beliau telah berkata: Mereka telah berbohong, bagaimana beliau seorang kafir sedangkan beliau telah berkata:

Tidakkah mereka mengetahui sesungguhnya kami . Telah mendapati  Muhammad. Seorang Nabi seperti Musa ditulis pada awal kitab.

 Di dalam hadis yang lain, bagaimana Abu Talib seorang kafir sedangkan beliau telah berkata:

 Sesungguhnya mereka telah mengetahui bahawa anak   lelaki kami bukanlah pembohong . Di sisi kami beliau tidak peduli kebatilan yang diikatakan kepadanya .  Beliau meminta awan menurunkan hujan dengan mukanya.  Penjaga kepada anak-anak yatim dan janda-janda yang mempunyai anak.

Kulani dalam Kitabul Hujah  Hadis  no .(790)-33. Muhammad bin Yahya, daripada Ahamad dan Abdullah dua anak lelaki Muhammad bin Isa, daripada bapa mereka berdua, daripada Abdullah bin al-Mughirah, daripada Isma‘il bin Abi Ziyad, daripada Abu Abdillah a.s  telah berkata: Abu Talib telah memasuki Islam dengan kiraan jumlah dan beliau a.s telah menyimpulkan dengan tangannya [angka] enam puluh tiga.

Abdullah al Khanizi dalam bukunya Abu Thalib Mukmin Quraisy mengutip daripada  As-Sirah an-Nabawiyyah juz I, hal. 86-87; as-Sirah a/-Ha/abiyyah juz I, hal. 390- 391;  mengatakan wasiat Abu Thalib di waktu hampir meninggal dunia menjadi bukti  berimannya beliau :

“Aku berwasiat kepada kalian agar kalian mengagungkan Ka’bah ini, karena di dalamnya terdapat keridhaan Tuhan clan pilar-pilar kehi­dupan, dan sarana kemudahan.”

“Sambungkanlah silaturahmi kalian dan janganlah memutuskannya, karena menyambungkan silaturahmi dapat memanjangkan usia.”

“Tinggalkanlah kesesatan dan kedurhakaan, karena dengan keduanya generasi-generasi sebelum kalian binasa!”

“Penuhilah undangan–pengundang dari berilah peminta-minta, karena pada keduanya terdapat kemuliaan dalam kehidupan dan kematian.”

“Kalian harns berkata benar dan menunaikan amanat, karena pada keduanya terdapat cinta pad a kalangan khusus dan kemuliaan pada kalangan umum.”

“Aku wasiatkan kepada kalian agar berlaku baik kepada Muhammad, karena ia orang tepercaya di tengah kaum Quraisy dan orang jujur di tengah bangsa Arab. Dialah yang menghiIllpun seluruh apa yang aku wasiatkan kepada kalian. Ia telah datang kepada kita dengan membawa suattl perkara yang diterima hati tetapi diingkari dala’m lisan karena khawatir terhadap orang-orang yang membenci, memusuhi dan ber­perilaku buruk.”

“Aku bersumpah kepada Allah, seakan-akan aku memandang orang­orang fakir Arab, orang-orang pinggiran, dan orang-orang lemah telah menyambut dakwahnya, mempercayai ucapannya, dan memuliakan urusannya hingga mereka menghadapi kematian. Para pemimpin dan pemberani Quraisy berubah menjadi orang rendahan, rumah-rumah mereka hancur, dan orang-orang lemah di antara mereka menjadi para pemimpin. Mereka yang paling sombong kepadanya mepjadi orang yang paling membutuhkannya dan mereka yang paling jauh darinya menjadi orang yang paling dekat kepadanya. Bangsa Arab telah memurnikan cinta mereka kepadanya, menjemihkan dada mereka untuknya, dan me~­berikan otoritas mereka kepadanya.”

“Di tengah kalian, wahai sekalian kaum Quraisy, ada anak ayah kalian. Jadilah pembela baginya dan pelindung bagi kelompoknya.”

“Demi Allah, tidak seorang pun mengikuti jalannya melainkan ia mendapat petunjuk, dan tidak seorang pun mengambil hidayahnya melainkan ia mendapatkan kebahagiaan.”

“Kalau aku masih punya umur dan ajalku ditunda, tentu aku akan melindunginya dari peperangan dan bencana dan membelanya dari malapetaka.”

 

Di dalam hujah Syiah penulis tidak ketemu sebelum meninggalnya Abu Thalib beliau mengucapkan syahadah. Kerana itu penulis membuka kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam tertulis seperti berikut :

Kaum Musyrikin Menemui Abu Talib Sewaktu Beliau Sedang Tenat Menuntut Diadakan Perjanjian di antara Mereka Dengan Rasulullah (s.a. w.)

Ibnu Ishaq berkata: “Ketika Abu Talib ditimpa sakit dan bilamana berita ketenatannya sampai ke pengetahuan orang Quraisy, mereka berkata kepada sebahagian yang lain: “Sesungguhnya Hamzah dan Umar telah memeluk Islam dan Islam telah tersebar di seluruh suku kabilah Quraisy. Oleh kerana itu, pergilah kalian kepada Abu Talib, kemudian arahkannya mengambil anak saudaranya serta serahkan dia kepada kita. Demi Allah! Kita tidak dapat hidup aman selagi dia (Muhammad) menguasai persoalan kita dengan keras.”

Ibnu Ishaq berkata bahawa aI-Abbas bin Abdullah bin Mu’ abbad menceritakan dari sebahagian keluarganya dari Ibnu Abbas yang berkata:

“Beberapa orang Quraisy datang menemui Abu Talib lalu berbicara dengannya. Mereka adalah ‘Utbah bin Rabi ‘ah, Syaibah bin Rabi ‘ah, Abu Jahal bin Hisyam, Umaiyyah bin Khalaf dan Abu Sufyan dalam rombongan tokoh-tokoh Quraisy. Mereka berkata kepada Abu Talib,

“Hai Abu Talib! Sesungguhnya engkau adalah sebahagian daripada kami sebagaimana yang engkau tahu. Engkau juga akan meninggal dunia sebagaimana yang engkau tahu dan kami berasa khuatir kepadamu. Engkau sendiri tahu persengketaan antara kami dengan anak saudaramu. Oleh kerana itu, panggillah dia, kemudian ambillah sesuatu dari kami untuknya dan ambillah sesuatu darinya untuk kami, supaya dengan cara itu dia akan menahan diri dari kami dan kami pula akan menahan diri darinya; supaya dia membiarkan kami dengan agama kami dan kami membiarkannya dengan agamanya.”

Abu TaIib mengutus seseorang menemui Rasulullah (s.a.w.) laIu Baginda datang kepada Abu Talib. Abu Talib berkata kepada Rasulullah (s.a.w.):

 “Wahai anak saudaraku! Mereka adalah tokoh kaummu. Mereka telah sepakat untuk memberikan sesuatu kepadamu dan sebagai gantinya mereka mendapat sesuatu darimu.”

Rasulullah (s.a. w.) bersabda:

 Baiklah! Hanya ada satu kalimat yang jika kalian memberikannya, nescaya dengan kalimat tersebut mereka dapat me­nguasai orang Arab dan menundukkan bangsa asing.”

Abu Jahal l berkata:

 “Baiklah, demi ayahmu! Sepuluh kalimat pun tidak mengapa.”

Rasulullah (s.a.w.) bersabda:

“Kalian mengatakan ‘la ilaha illallah’ dan kalian melepaskan apa saja yang kalian sembah selain Allah.”

Tokoh-tokoh Quraisy bertepuk tangan kemudian berkata:

 “Wahai Muhammad! Apakah engkau ingin menjadikan tuhan-tuhan itu satu saja? Sesungguhnya urusanmu terlalu aneh.”

 Kemudian sebahagian dari pada mereka berkata kepada yang lain:

“Demi Allah! Sesungguhnya lelaki ini (Rasulullah s.a. w.) tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Pulanglah dan teruskanlah dengan agama nenek moyang kalian sehingga Allah memutuskan perkara di antara kita dengannya,”

kemudian mereka pun keluar dari rumah Abu Talib.”

 

Pada Bab  Harapan Rasulullah (s.a. w.) Terhadap KeIslaman Abu Talib tertulis seperti berikut pada kitab yang sama :

Abu Talib berkata kepada Rasulullah (s.a.w.):

“Demi Allah, wahai anak saudaraku! Aku tidak melihatmu meminta sesuatu yang berat dari mereka.”

Ketika Abu Talib berkata demikian, Rasulullah (s.a.w.) mengharapkan keIslaman beliau. Baginda berkata kepada Abu Talib:

 “Wahai bapa saudaraku! Ucapkan satu kalimat, maka dengan kalimat tersebut engkau berhak mendapat syafaatku pad a hari kiamat”

KetikaAbu Talib melihat kesungguhan Rasulullah (s.a. w.) terhadap dirinya, dia berkata:

 “Wahai anak saudaraku, demi Allah! Kalaulah tidak kerana kekhuatiranku terhadap kecaman yang menimpamu dan menimpa anak-anak ayahmu sepeninggalanku dan kaIaulah tidak kerana kekhuatiranku terhadap tuduhan kaum Quraisy bahawa aku mengucapkannya kerana takut mati, nescaya aku ucapkan kalimat terse but Aku tidak akan mengucapkannya melainkan untuk menggembirakanmu.”

 Sewaktu ajaI Abu Talib semakin dekat, aI-Abbas melihatnya menggerak-gerakkan dua bibir lalu dia pun cuba mendengamya dengan telinga. Al-Abbas berkata kepada Rasulullah (s.a.w.):

“Wahai anak saudaraku, Demi Allah! Sesungguhnya saudaraku telah mengucapkan kaIimat yang engkau perintahkan itu.”

Rasulullah (s.a. w.) bersabda:

“Aku tidak mendengarnya.”

 

Demikian catitan sejarah , sesungguhnya kepada Allah kita pohon hidayah petunjuk.

Abu Redza

3 thoughts on “Abu Thalib bin Abdul Mutalib : Mukmin atau Kafir ?

 1. APAKAH ANDA BEGITU YAKIN DENGAN REFERENSI TENTANG PENGKAFIRAN TERHADAP ABU THALIB AYAHANDA DARI IMAM ALI SEKALIGUS PEMELIHARA SANG YATIM PIATU YAITU RASULULLAH SAW?

  SILAHKAN ANDA BELAJAR DAN BELAJAR LAGI SERTA MAU MENDENGAR , SEBELUM KEMATIAN MENDATANGI ANDA DAN MENINGGALKAN WEBSITE INI DENGAN INFO TIDAK SEIMBANG.

  BUKANKAH SEBAIK-BAIKNYA YATIM PIATU ADALAH RASULULLAH SAW , DAN SEBAIK-BAIKNYA PEMELIHARA YATIM PIATU ADALAH ABU THALIB.

  SESUNGGUHNYA, ILMU TENTANG KEMULIAAN ABU THALIB DITUTUPI OLEH POLITIK ZAMAN UMAYYAH DAN PENCINTANYA.
  BELAJARLAH LAGI WALAUPUN ANDA TELAH MERASA DIRI SEBAGAI ULAMA ATAU PUN ORANG YANG BERILMU. BUKANKAH ULAMA LEBIH BERAT TANGGUNG JAWAB NYA DI HARI KIAMAT?

  UNTUK ANDA INGAT-INGAT, KALAU SUATU SAAT NANTI ANDA “MASUK SYURGA” MAKA ANDA AKAN MENEMUI BAHWA SELURUH PENGHULU-PENGHULU SYURGA ADALAH KELUARGA NABI YANG UTAMA YAITU:
  – Rasulullah SAW
  – Khadijah
  – Fathimah
  – Ali bin Abu Thalib
  – Hasan
  – Husen

  pERLUKAH SAYA MENGIRIM REFERENSI BUAT ANDA?

  —Apakah Anda masih mau mendengar atau sekedar study banding sebelum kematian menjemput?———-

  Assalaamu’alaikum ya Akhifillah !

 2. Pingback: Ulama Besar Syiah: Abu Thalib Tidak Meninggal Sebagai Mukmin! « Aburedza

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s