Isteri-isteri dan Putra Putri Ali ra

Istri pertama yang dinikahi Ali ra  adalah Fathimah binti Rasulullah ra.

Beliau mem­peroleh dua orang putera, aI-Hasan dan aI-Husain. Ada yang mengatakan putera ketiga beliau bernama Muhasin, namun meninggal dunia  masa masih bayi.

Beliau memperoleh dua orang puteri, iaitu Zainab al-Kubra dan Ummu Kaltsum al-Kubra yang kemudian dinikahi oleh Umar bin al-Khaththab ra .  Ali tidak menikahi wanita lain di samping Fathimah hingga ia wafat enam bulan setelah wafatnya Rasulullah saw. Setelah Fathimah wafat, Ali ra  menikahi beberapa wanita, di antara istri-istrinya ada yang wafat pada saat beliau masih hidup, ada yang beliau ceraikan dan ketika wafat beliau meninggalkan empat istri.

Di antara istri-istri Ali ra ( Ibn Katsir menyebut rujukannya ialah Ath Thabaqat al Kubra )

1. Ummul Banin binti Hizam. Dari Ummul Banin beIiau memperoleh empat orang putera, aI-Abbas, Ja’far, Abdullah dan Utsman. Mereka semua terbunuh bersama saudara mereka, al-Husein, di padang Karbala. Tidak ada generasi penerus keturunan ini kecuali aI-Abbas.

2. Laila binti Mas’ud bin Khalid bin Malik dari Bani Tamim. Dari Laila beliau memperoleh dua orang putera, Ubaidullah dan Abu Bakar. Hisyam bin al-Kalbi berkata, “Keduanya juga terbunuh di padang Karbala. Menurut al-Waqidi, Ubaidullah dibunuh pada pepe­rangan al-Madzar.

3. Asma’ binti ‘Umais al-Khats’amiyyah, darinya beliau memperoleh dua orang putera: Yahya dan Muhammad al-Ashghar. Demikian dikatakan oleh Ibnul Kalbi. AI-Waqidi mengatakan, “Beliau memperoleh dua orang putera darinya, Yahya dan ‘Aun, adapun Muhammad al-Ashghar berasal dari umnzul walad (hamba wanita).”

4. Ummu Habib binti Rabi’ah bin Bujair bin al-Abdi bin ‘AIqamah, ia adalah ummu walad (hamba wanita) dari tawanan yang ditawan oleh Khalid bin Walid ra dari Bani Taghlib ketika ia menyerbu wilayah ‘Ainut Tamr. Dari­nya beliau memperoleh seorang putera bernama Umar -yang diberi umur panjang 85 tahun- dan seorang puteri bernama Ruqayyah.

5. Ummu Sa’id binti Urwah bin Mas’ud bin Mu’attib bin Malik ats­Tsaqafi, darinya beliau memperoleh dua orang puteri, Ummul Hasan dan Ramlah aI-Kubra.

6. Binti Umru’ul Qais bin Ady bin Aus bin Jabir bin Ka’ab bin Ulaim bin Kalb al-Kalbiyah. Darinya beliau memperoleh seorang puteri. ( cetakan pada kitab rujukan menyebut Binti – tidak menyebut nama – )

7. Umamah binti Abil Ash bin ar-Rabi’ bin Abdil Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay, ibunya adalah Zainab binti Rasulullah saw. Darinya Ali memperoleh seorang putera bernama Muhammad al-Ausath.

8. Khaulah binti Ja’far bin Qais bin Maslamah bin Ubaid bin Tsa’lab bin Yarbu’ bin Tsa’iabah. la ditawan oleh Khalid bin Walid ra pada masa kekha­lifahan Abu Bakar ash-Shiddiq ra. pada peperangan melawan kaum murtad. la berasal dari Bani Hanifah. Kemudian ia diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib ra..  Dari Khaulah ini Ali memperoleh seorang putera bernama Muhammad aI-Akbar (Iebih dikenal dengan sebutan Muhammad bin aI-Hanafiyah).

Ali bin Abi Thalib ra memiliki banyak anak keturunan Iainnya dari se­jumiah ummu walad (hamba wanita). Semasa wafat beliau meninggalkan empat istri dan sembilan belas hamba wanita. Di antara putera puteri beliau yang tidak diketahui nama ibunya adaIah:

Ummu Hani,  Maimunah, Zainab ash-Shughra, Ramlah ash-Shughra, Ummu Kaltsum ash-Shughra, Fathimah, Umamah, Khadijah, Ummul Kiram, Ummu Ja’far, Ummu Salamah, Jumanah dan Nafisah.

AI-Waqidi berkata, “Generasi penerus keturunan Ali ra ada lima; aI-Hasan, al-Husain, Muhammad bin al-Hanafiyah, aI-Abbas al-Kilabiyah dan Umar bin at-Tagh­libiyah.”

 

Catitan Hujung:

Daripada maklumat di atas kita dapati Ali ra  telah memberi nama anak-anaknya termasuk nama Abu Bakar, Umar dan Usman. Pemberian nama ini adalah satu bukti percakapan sejarah bahawa Ali ra sangat mengasihi ketiga-tiga khalifah sebelumnya. Bagaimana mungkin hadis-hadis Syiah mengatakan sebaliknya.

 

Rujukan : Al Bidayah Wan Nihayah oleh  Ibn Katsir

1 thought on “Isteri-isteri dan Putra Putri Ali ra

  1. Pingback: Kasih Sayang Ahlul Bait Nabi SAW Dengan Para Sahabat « Aburedza

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s