Bolehkah Bukan Islam Menyentuh Dan Membaca al Quran?

Bolehkah Bukan Islam Menyentuh Dan Membaca al Quran?

Tajuk di atas merujuk kepada bukan Islam. Tidak menjadi masalah kepada orang Islam sendiri kerana kita sememangnya menerima dan menghormati kesucian kitab al Quran, jestru kita akan sentiasa menjaga tertib dan adap selayaknya.

Ustaz Hussain Yee di dalam ceramahnya (DENGAR DI SINI) berpendapat orang bukan Islam boleh menyentuh dan membaca alQuran, kerana al Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Beliau merujuk kepada ayat

Firman Allah:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ

 

Bulan Ramadan  , bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia …..

– Al Baqarah 185

 

Sebaliknya firman Allah :

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ

لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ

sesungguhnya Al Qur’an ini adalah bacaan yang sangat mulia,

pada kitab yang terpelihara (Lohmahfuz),

tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.

– al Waqiah 77-79

 

Adalah merujuk kepada keadaan al Quran di tempat asalnya di Loh Mahfuz, bukan setelah diturunkan ke dunia.

 

Sehubungan dengan itu  mari kita teliti  ayat dari surah al Waaqiah tersebut dan ayat yang berkaitan pada surah Abassa:

As Sayuti di dalam  Asbabun Nuzul[1] menyebut:

Dikemukakan bahwa ayat ini (S. Al Waaqiah 56 : 75 – 82) turun berkenaan dengan serombongan Kaum Anshar di waktu perang Tabuk yang beristirahat di Hijr (peninggalan kaum Nabi Shaleh) dan dilarang menggunakan air yang ada di situ. Kemudian mereka pindah ke tempat lain, tapi mereka tidak mendapatkan air sama sekali. Mereka mengadu kepada Nabi saw. Rasulullah shalat dua raka’at dan berdu’a. Berawanlah langit dan terus turun hujan atas perintah dan karunia Allah, sehingga mereka dapat minum sepuas-puasnya. Berkata Anshar kepada yang dituduh munafiq: “Bagaimana pendapatmu setelah Nabi saw. mendu’a dan turun hujan untuk kepentingan kita?”. Orang itu menjawab: “Kita diberi hujan tidak lain karena ramalan seseorang”. Ayat ini (S. 56 : 75 s/d 82) turun untuk mengingatkan ummatnya bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah swt.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang benumber dari Abi Hazrah.

Dr Wahbah al-Zuhaily menulis didalam Tafsir al Munir[2] pada mentafsir ayat ini:

Firman Allah (yang bermaksud):

 

“Yang tersimpan di dalam kitab yang cukup terpelihara. Tidak disentuh melainkan oleh mereka yang bersuci, al-Qur’an diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam “ (al-Waaqi’ah, 56: 78-80).

 

Ayat ini menjelaskan tiga sifat lain bagi al-Qur’an. Pertama. (teks aslinya) terletak di Luh Mahfuz yang terpelihara dan terjamin, yang tidak dapat ditatap oleh sesiapa kecuali oleh malaikat muqarrabun, dimana mereka adalah penghulu segala malaikat yang terdiri daripada malaikat Jibrail, Mikail, Israfil dan Iain-Iain. Al-Qur’an ini tidak disentuh di langit kecuali oleh malaikat yang suci. Di dunia pula ia tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci daripada dua hadas: kecil dan besar iaitu hadas dan janabah. la diturunkan oleh Allah, bukannya sihir, tilikan atau syair. la bukan kata-kata manusia, bahkan ia adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi. Selain dari kitab suci al-Qur’an tidak ada kitab suci yang dianggap absah (valid) pada masa kini.

 

Intisari ayat ini menunjukkan bahawa al-Qur’an tidak disentuh oleh orang kafir, orang yang berjunub dan orang yang berhadas. Malik dalam kitab Muwatta’ dan Ibn Hibban dalam Sahihnya menyatakan bahawa dalam perutusan yang ditulis oleh Rasulullah kepada ‘Amru bin Hazm ada dinyatakan:

 

“al-Qur’an tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci”.

 

Abu Daud pula dalam al-Marasil dan Ashab al-Sunan meriwayatkan hadis al-Zuhri katanya:

 

Aku membaca dalam catatan hamba Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm bahawa Rasulullah s.’a.w. bersabda:

“Dan janganlah menyentuh al-Qur’an melainkan orang yang dalam keadaan suci”.

Al-Daraqutni mengisnadkannya sebagai daripada Amru bin Hazm dan Abdullah bin Umar dan Uthman bin Abi al-‘As. Akan tetapi dalam sanad kedua-duanya ada sedikit persoalan.

Mengenai orang yang berhadas tidak dibenarkan menyentuh mashaf memang merupakan pandangan yang hampir disepakati oleh semua ulama’. Segolongan fuqaha Maliki mengharuskan orang berhadas menyentuh al-Qur’an untuk keperluan belajar dan mengajar. Dalam waktu yang sama para ulama’ menegaskan bahawa pendapat yang rajih mengenai kitab di sini ialah: kitab yang berada di tangan maiaikat; seperti mana yang disebutkan dalam firman Allah (yang bermaksud):

“Di dalam kitab-kilab yang dimuliakan. Yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis (maiaikat), yang mulia lagi berbakti.” (Abasa, 80: 13-16).

Justeru ayat ini diturunkan dalam rangka menyanjung al-Qur’an dan bahawa al-Qur’an bukan diilhamkan oleh khalayak syaitan. Selain dari itu surah ini adalah surah Makkiyyah. Manakala surah Makkiyyah lumrahnya lebih menumpukan kepada perkara usuluddin untuk menguatkan tauhid, hari akhirat dan kenabian. Adapun hukum-hukum furu’ atau ranting biasanya ditampilkan oleh ayat-ayat Madani. Satu lagi ialah perkataan “maknun” kerana firmanNya (bermaksud): “… yang cukup terpelifiara”. Maksudnya, terpelihara atau terhindar dari pandangan mata atau sentuhan tangan manusia Sekiranya yang dimaksudkan di sini ialah mashaf yang ada di tangan kita tentulah perkataan “maknun” tidak membawa makna yang besar.

Pada menafsirkan ayat

فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ

مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ

كِرَامٍ بَرَرَةٍ

13. (ayat-ayat suci itu tersimpan) Dalam naskhah-naskhah Yang dimuliakan, –

14. Yang tinggi darjatnya, lagi suci (dari Segala gangguan), –

15. (Terpelihara) di tangan malaikat-malaikat Yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz;

16. (malaikat-malaikat) Yang mulia, lagi Yang berbakti.

– Abassa 80: 13-16

Dr. Wahbah al Zuhaily menulis[3]:

Sesungguhnya ia satu peringatan yang tetap dan terkandung dalam lembaran yang mulia di sisi Allah, ia mengandungi ilmu dan hikmah, diturunkan darlpada Luh Mahfuz. Amat tinggi sekali kedudukannya di sisi Allah, suci daripada sebarang kelemahan, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang bersih. Ia terpelihara daripada kejahatan syaitan dan ia tidak dapat merosakkannya. la bersih dan suci daripada kekurangan atau kesesatan, dibawa oleh para malaikat “Safarah.” Safarah ialah malaikat pembawa wahyu daripada Allah untuk disampaikan kepada RasulNya dan untuk manusia seluruhnya. Perkataan tersebut berasal dari al-Safarah atau malaikat yang bekerja sebagai penyampai utusan.

Mereka adalah mulia di sisi Allah, bersih daripada kemungkaran, bertakwa dan patuh kepada tuhan serta benar dalam iman mereka. Allah menyifatkan para malaikat dengan tiga sifat:

 

  • Keadaan mereka sebagai utusan yang membawa turun wahyu daripada Allah kepada para RasulNya,
  • Mulia dan berbakti kepada Allah,
  • Taat dan patuh kepada Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah (maksudnya): “Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.” (al-Anbiya’, 21: 26). Juga firman Allah (maksudnya): “Yang tidak menderhakai Allah terhadap ара jua yang diperintahkan kepada mereka dan mereka taat mengerjakan ара yang diperintahkan.” (al-Tahrim, 66: 6).

 

Ibn Jarir berkata: “Sebenarnya safarah bermaksud “para malaikat,” iaitu perantara di antara Allah dan makhlukNya. Dari situ di katakan al-Safir adalah orang yang berusaha menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat dan memulihkan hubungan mereka.”

Hamka didalam tafsir al Azhar pada mentafsir ayat Abassa 13 – 15 menulis :

“(Dia) adalah di dalam kitab-kitab yang dimuliakan.” (ayat 13). Artinya, sudah lama sebelum ayat-ayat al-Quran itu diturunkan ke dunia ini kepada Nabi Akhir Zaman Muhammad s.a.w. dia telah tertulis terlebih dahulu di dalam shuhuf yang di dalam tafsir ini kita artikan kitab-kitab. Shuhuf adalah kata banyak dari shahifah. Di dalam sebuah Hadis yang dinyatakan bahwa keseratus empat belas Surat itu telah tertulis lengkap dan tertahan di langit pertama, dan diturunkan ke dunia dengan teratur dalam masa 23 tahun. Dia terletak di waktu itu di tempat yang mulia, dan tidak seorang pun dapat menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat yang suci-suci. Sebab itu dikatakan seterusnya; “Yang ditinggikan, yang disucikan.” (ayat 14). Yang ditinggikan, yaitu ditinggikan kehormatannya, tidak sama dengan sembarang kitab. Yang disucikan dan dibersihkan daripada tambahan dan kekurangan, disuci-bersihkan pula daripada tambahan kata manusia, khusus Kalam Allah semata-mata. “Di tangan utusanutusan.” (ayat 15)

 

Kalimat Safarah kita artikan di sini dengan utusan-utusan, sebab dia adalah kata banyak dari Safiir, yang pokok artinya ialah Utusan Terhormat, atau Utusan Istimewa. Oleh sebab itu maka Utusan sebuah negara ke negara lain, yang disebut dalam bahasa asing Ambasador, di dalam bahasa Arab moden pun disebut Safiir. Dan dalam bahasa Indonesia kita sebut Duta, atau Duta Besar Istimewa. Maka bahasa yang paling tinggi pulalah yang layak kita berikan kepada malaikat-malaikat pembantu Jibril; “Yang mulia-mulia, yang berbakti.” (ayat 16). Menyampaikan ayat-ayat sabda Tuhan itu kepada Manusia “Mushthafa”, Pilihan Tuhan itu. Demikianlah sucinya al-Quran.

Dalam membincangkan kesucian al Quran pada hubungan dengan orang bukan Islam Dr Wahbah al Zuhaily menambah[4]:

Allah SWT menyanjung al-Qur’an dalam ayat ini dengan empat sifat. la mulia kerana banyak mengandungi kebaikan, manfaat dan faedah. la kitab yang terpelihara di Luh Mahfuz dan terpelihara di sisi Allah SWT, terpelihara daripada kebatilan, perubahan dan pertukaran. Selain dari itu ia tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci daripada dosa, iaitu golongan malaikat. Al-Qur’an memang diturunkan oleh Tuhan sekalian alam. Makna “kitab maknun” yang paling sahih ialah Luh Mahfuz. Kata ganti nama dalam ungkapan ” لا يَمَسُّهُ” ialah bermaksud kitab atau Qur an itu sendiri.

Mengenai persoalan menyentuh mashaf tanpa berwuduk, jumhur ‘ulama’ serta para pemuka ulama’ mazhab yang empat menegah orang yang berhadas menyentuh al-Qur’an. Ini berdasarkan hadis ‘Amru bin Hazam yang telah menerangkan “

” (maksudnya): “Jangan menyentuh al-Qufan kecuali orang yang suci (dari hadas)” Bagaimanapun golongan ‘uiama’ Malikiyyah mengharuskan orang-orang yang berhadas menyentuh al-Qur’an untuk belajar dan mengajar.

AJ-Hakam, Hamad, Daud bin Ali al-Zahiri – diriwayatkan – berpendapat: Tidak mengapa membawa al-Qur’an dan menyentuhnya bagi orang Islam dan kafir yang suci atau berhadas.”

Kecuali Daud berpendapat: “Orang musyrik tidak boleh membawa / memegang al-Qur’an.” Beliau dan pengikutnya berhujah dengan perutusan Nabi kepada Qaisar Rom. Tetapi hujahnya ditolak dengan mengatakan bahawa ini kes darurat. Oleh itu hujahnya tidak relaven.

 

Dengan demikian jelaslah bahawa larangan orang berhadas memegang mushaf sabit dengan sunah dan bukan dari ayat yang sarih.

Berbalik kepada al Baqarah ayat 185 yang mengatakan Al Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia , diberi perincian lebih lanjut melalui Surah al Isra’ ayat 9-10 bermaksud:

Sesungguhnya Al Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada

(1) orang-orang Mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya

(2) orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Oleh yang demikian al Quran adalah pembawa berita baik dan berita buruk bagi orang Islam dan bukan Islam.


[1] Terjemahan Klang Book Stor Cetakan 1987  Halaman 464

[2] Tafsir Al Manar, Terjemahan Persatuan Ulama Malaysia, Juz 27 Cetakan  2002 Halaman 298-299

[3] Tafsir Al Munir Juz Amma, Terjemahan Persatuan Ulama ,Cetakan 2002,Halaman 59-60

[4] Tafsir Al Manar, Terjemahan Persatuan Ulama Malaysia, Juz 27 Cetakan  2002 , Halaman 303-304

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s