Bilakah tarikh Nuzul al Quran ?

Bilakah tarikh Nuzul al Quran ?

Hari ini 7 September 2009 bersamaan 17 Ramadan 1430 adalah hari cuti umum sempena Nuzul al Quran bagi beberapa negeri di Malaysia. Sebenarnya tarikh sebenar Nuzul al Quran adalah di perselisihkan oleh para ulama. Saya mengutip kesimpulan pandangan dari tulisan Dr. Ahmad Najib Bin Abdullah daripada Akedemi Pengajian Islam Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan, di dalam kertas kerjanya bertajuk Usul al Tafsir. Saya ulagi saya hanya mengutip kesimpulan sahaja dari perbahasan yang lebih panjang dan menyertakan petikan hadis rujukan. Sila ikuti :

Bilakah tarikh Nuzul al Quran ? Ulama berselisih pendapat mengenai bila peristiwa besar ini berlaku. Pendapat yang agak masyur ialah pada 17 Ramadan, 7 Ramadan, 18 Ramadan, 21 Ramadan dan 24 Ramadan

KesimpuIan yang dapat dibuat seteIah meneIiti pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas berhubung hari nuzul AI-Qur’an seperti berikut :

1- Pendapat yang menyebut nuzul Al-Qur’ an jatuh pada 17 Ramadhan bersandarkan riwayat al-Waqidi. Menurut uIama’ al-larh wa al-Ta’dil, al­Waqidi ( m. 207 H ), nama penulh beIiau: Muhammad Bin Umar Bin Waqid al­AsIami seorang perawi yang Iemah (matruk) dan tidak diterima riwayatnya[1] . Pendapat ini juga ditolak oleh Syaikh al-Zurqani kerana ia bercanggah dengan pendapat yang masyhur Iagi sahih.[2]

2- Pendapat Syaikh Safiyy al-Rahman al-Mubarakfuri yang menyatakan nuzul AI-Qur’an jatuh pada tanggal 21 Ramadhan merupakan cetusan ijtihad beliau semata-mata berdasarkan penelitian beliau terhadap hadith Abu Qatadah dan perkiraan taqwim yang dipegangi beliau. Malam al-Qadr boleh berlaku pada malam-malam genap dan juga boleh berlaku pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadhan.

3- Pendapat yang menyebut bahawa nuzul AI-Qur’an jatuh pada 24 Ramadhan adalah kuat dan rajih. Ini berdasarkan kepada perkara-perkara berikut:

a- Pendapat ini bersandarkan hadith marfu’ yang sahih dan diperakui oleh tokoh-tokoh dalam bidang hadith. Sebagaimana yang termaklum, apa jua permasalahan dalam Agama Islam perlu dirujuk kepada nas Al­Qur’an dan hadith. Dalam hal ini, hadith Wathilah Bin al-Asqa’ adalah rujukan utama dalam menentukan bilakah berlakunya nuzul AI-Qur’ an.

PETIKAN INI DI SCAN DARI MUKA SURAT SEBELUMNYA

PETIKAN INI DI SCAN DARI MUKA SURAT SEBELUMNYA

                                                                                  Klik Untuk Besarkan

b- Matan hadith dengan jelas menyebut bahawa aI-Qur’an diturunkan pada 24 Ramadhan.

c – Maksud atau mafhum hadith diterima pakai oleh ulama’ muktabar dari kalangan ahli hadith dan para mufassirin dan dijadikan hujah bagi menetapkan tanggal 24 Ramadhan sebagai tarikh tepat bagi nuzul AI- Qur’an. Rujuk kata-kata al-Hafiz Ibn Hajar, Imam al-Qurtubi dan al­Hafiz Ibn Kathir.

 


[1] AI-Baghdadi, al-Khatib, Tatikh Baghdad, 3/31, al-Zahabi, Muhammad Bin Ahmad Bin Uthman, ( 1992 ), Siyar A’lam al-Nubala’,Beirut : Muassasah al-Risalah, 9/454,469, Ibn Abi Hatim, al-Jarh wa al-Ta’dil, 8/20

[2] Lihat: Manahil al-‘Irfan, 1/52