HADITS 12 KHALIFAH

Sahabat Syiah saya , Abu Hasan , dalam e-mail kepada saya menulis :

Saya kira sdr. sudah mengimani terdapatnya 12 orang Imam atau khalifah yang mengganti Rasullah untuk membimbing umat Islam sepeninggalan Rasullalah., sebagaimana disebut di dalam hadist al Bukhari , Muslim, Tarmizi dan  lain-lain. Atau sdr. mungkin memahami secara berbeza dengan apa yang difahami oleh AB bersabit hadist –hadist tersebut..  Silalah maklumkan kepada saya sekiranya pemahaman sdr. berbeza.

Berikut tulisan berkaitan,  mengenainya :

MENARAKECILSalah satu hadis yang menjadi hujah Syiah yang telah di sanggah oleh Ustaz Hafiz Firdaus Abdullah dalam bukunya Jawapan Ahl al-Sunnah kepada Syi’ah al-Rafidhah dalam Persoalan Khalifah ialah hadis 12 Khalifah.  Jika saudara pembaca tidak memiliki buku tersebut sila lawati laman beliau di http://hafizfirdaus.com/content/view/175/76/

Hadits-Hadits Rasulullah Yang Dijadikan Hujjah Oleh Syi’ah: HADITS 12 KHALIFAH

Ketika membahas Hadis al-Tsaqalain, Muhammad Mar’i al-Amin telah menyebut tentang ‘Ali dan kesemua sebelas anak keturunannya sebagai para imam yang maksum. Apa yang beliau maksudkan merujuk kepada hadis berikut daripada Jabir bin Samurah radhiallahu ‘anh:

Aku bersama ayahku masuk menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka aku mendengar baginda bersabda: “Sesungguhnya urusan ini tidak akan selesai sehingga berlaku kepada mereka dua belas orang khalifah.”

(Jabir meneruskan): Kemudian baginda berbicara dengan suara yang perlahan kepada aku (sehingga aku tidak dapat mendengarnya). Aku bertanya kepada ayahku: “Apa yang (Rasulullah) perkatakan?” Ayahku menjawab: “Semua mereka daripada bangsa Quraisy.”

Di sisi Syi‘ah, dua belas orang khalifah yang dimaksudkan dalam hadis di atas ialah ‘Ali dan sebelas anak keturunannya. Hadis ini bukan sahaja menjadi hujah di sisi Muhammad Mar’i al-Amin tetapi kepada semua tokoh Syi‘ah. Penghujahan mereka adalah seperti berikut:

HUJAH SYI‘AH                                              

Muhammad Mar’i al-Amin menulis:[1]

Pengkaji-pengkaji menegaskan bahawa hadith-hadith tersebut menunjukkan bahawa khalifah-khalifah selepas Nabi SAWAW ialah dua belas orang (……).[2] Dan maksud hadith Nabi SAWAW ialah dua belas orang daripada Ahlu l-Baitnya. Kerana tidak mungkin dikaitkan hadith ini kepada khalifah-khalifah yang terdiri daripada (para sahabat baginda kerana)[3] bilangan mereka kurang daripada dua belas orang. Dan tidak mungkin dikaitkan dengan khalifah-khalifah Bani Umaiyyah kerana bilangan mereka melebihi dua belas orang dan kezaliman mereka yang ketara selain daripada ‘Umar bin Abdu l-Aziz. Tambahan pula mereka bukan daripada Bani Hasyim (kerana Nabi SAWAW telah bersabda: Semua mereka daripada Bani Hasyim).[4] ((Di dalam riwayat yang lain beliau memilih Bani Hasyim di kalangan Quraisy dan memilih Ahlu l-Baitnya di kalangan Bani Hasyim.)) [5]

……Sesungguhnya riwayat-riwayat yang berbilang-bilang yang datang kepada kita menurut metod Ahlu s-Sunnah adalah sekuat dalil, dan hujjah yang paling terang bahawa sesungguhnya khalifah selepas Rasulullah SAWAW secara langsung ialah Imam Amiru l-Mukminin ‘Ali bin Abi Talib AS. Dan selepasnya ialah anak-anaknya sebelas imam yang maksum, pengganti Rasul dan para imam Muslimin satu selepas satu sehingga manusia ‘berhadapan’ dengan Tuhan mereka. Tiada seorangpun yang dapat mengingkari hadith-hadith yang sabit yang diriwayatkan menurut riwayat para ulama besar Ahlu s-Sunnah dan pakar-pakar hadith mereka, lebih-lebih lagi menurut riwayat Syi’ah. Kecuali cahaya pemikirannya telah dipadamkan dan dijadikan di hatinya penutup. Justeru itu ia adalah termasuk di dalam firmanNya di dalam (Surah al-Baqarah (2): 171): 

Mereka itu bisu dan buta, maka (oleh sebab itu mereka tidak mengerti

Dan firmanNya (Surah al-Zukhruf(43):36):

 Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah, Kami akan adakan baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya

 Dan firman-Nya (Surah al-Kahf(18):57):

Kami jadikan di hati mereka tutupan (sehingga mereka tidak) memahaminya dan (Kami letakkan) sumbatan di telinga mereka, sekalipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, nescaya tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.

Demikianlah kedudukan Hadis 12 Khalifah yang begitu jelas membuktikan kekhalifahan ‘Ali dan sebelas anak keturunannya radhiallahu ‘anhum di sisi Syi‘ah. Sehinggakan sesiapa yang menolak hadis ini, ternyata dia telah ditutupi indera-inderanya, memiliki syaitan sebagai kawan karibnya dan tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.

Marilah kita membahas darjat dan kedudukan Hadis 12 Khalifah. Di akhir perbahasan, penulis yakin para pembaca dapat menilai sendiri siapakah yang sebenarnya telah ditutupi indera-inderanya, memiliki syaitan sebagai kawan karibnya dan tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.

 JAWAPAN AHL AL-SUNNAH            

 DARJAT HADIS 12 KHALIFAH.

Terdapat tiga darjat hadis yang perlu diterangkan dalam perbahasan ini:

Hadis Pertama:

Pertama adalah hadis yang membentuk asas penghujahan, iaitu:

Aku bersama ayahku masuk menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka aku mendengar baginda bersabda: “Sesungguhnya urusan ini tidak akan selesai sehingga berlaku kepada mereka dua belas orang khalifah.”

(Jabir meneruskan): Kemudian baginda berbicara dengan suara yang perlahan kepada aku (sehingga aku tidak dapat mendengarnya). Aku bertanya kepada ayahku: “Apa yang (Rasulullah) perkatakan?” Ayahku menjawab: “Semua mereka daripada bangsa Quraisy.”

Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab Shahihnya – hadis no: 1821 (Kitab kepimpinan, Bab manusia berbai‘ah kepada Quraisy……) Para pengkaji Syi‘ah menyatakan hadis ini telah diriwayatkan oleh lebih 12 orang sahabat selain Jabir bin Samurah radhiallahu ‘anhum.

Perhatian para pembaca ditarik kepada penggunaan istilah “khalifah” dalam hadis di atas. Inilah yang penulis maksudkan ketika membahas Hadis al-Ghadir bahawa jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ingin melantik ‘Ali radhiallahu ‘anh sebagai khalifah pengganti baginda, pasti baginda akan menggunakan istilah “khalifah” dan tidak istilah Mawla atau Wali. Ini kerana istilah “khalifah” adalah sesuatu yang lazim baginda gunakan, sepertimana Hadis 12 Khalifah di atas. Jika Rasulullah memilih untuk tidak mengguna istilah “khalifah” terhadap ‘Ali di dalam Hadis al-Ghadir, bererti baginda sememangnya tidak bermaksud untuk melantik ‘Ali sebagai khalifah penggantinya.

Hadis Kedua:

Kedua adalah dakwaan Hadis 12 Khalifah yang diakhiri dengan lafaz Semua mereka daripada Bani Hasyim”. Setakat ini penulis tidak menemuinya dalam mana-mana rujukan hadis Ahl al-Sunnah bahawa Hadis 12 Khalifah diakhiri dengan lafaz Bani Hasyim. Yang benar ia diakhiri dengan lafaz “Semua mereka daripada bangsa Quraisy.” Ketika mengemukakan Hadis 12 Khalifah dengan lafaz pengakhirnya: “Semua mereka daripada Bani Hasyim”, Muhammad Mar’i al-Amin sendiri tidak memberikan catitan notakaki kepada sumbernya, apatah lagi darjat kekuatannya.

Adapun penyataan: “Di dalam riwayat yang lain beliau memilih Bani Hasyim di kalangan Quraisy dan memilih Ahl al-Baitnya di kalangan Bani Hasyim”, ia tidak terdapat dalam edisi Arab yang asal. Riwayat yang dimaksudkan dalam bentuknya yang lengkap adalah seperti berikut:

Sesungguhnya Allah telah memilih (suku) Kinanah daripada anak keturunan Ismail dan telah memilih (bangsa) Quraisy daripada (suku) Kinanah, dan telah memilih daripada (bangsa) Quraisy Bani Hasyim dan telah memilih aku daripada Bani Hasyim.

Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab Shahihnya – hadis no: 2276 (Kitab keutamaan, Bab keutamaan nasab Nabi). Terdapat dua perkara yang perlu diluruskan berdasarkan hadis di atas:

1.      Dalam hadis di atas Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menyatakan Allah telah memilih Ahl al-Bait daripada Bani Hasyim, sebaliknya telah memilih dirinya daripada Bani Hasyim.

2.      Hadis di atas tidak berperanan mengkhususkan 12 Khalifah daripada bangsa Quraisy kepada Bani Hasyim sahaja. Ia hanya menerangkan keutamaan Bani Hasyim dan bukan kelayakan mereka secara automatis menjadi khalifah.

 Hadis Ketiga:

Dalam sumber-sumber Syi‘ah, mereka mengemukakan beberapa hadis yang kononnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menyebut satu persatu nama-nama para khalifah yang dua belas tersebut, terdiri daripada ‘Ali dan sebelas anak keturunannya. Malang sekali hadis-hadis tersebut dikemukakan tanpa sanad, jauh sekali daripada dinilai darjat kekuatannya. Oleh itu dalam perbahasan ini kita tidak akan memberi perhatian kepada hadis-hadis tersebut kerana tanpa sanad, ia tidak memiliki apa-apa nilai.

 MAKSUD HADIS 12 KHALIFAH

Sekali lagi, izinkan penulis memberi sebuah contoh perumpamaan bagi memudahkan para pembaca yang budiman sekalian memahami maksud Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di sebalik Hadis 12 Khalifah.

Umpamakan sebuah syarikat yang melancarkan kempen motivasi bagi para pekerjanya demi menaikkan produktiviti kerja. Untuk mencapai hasrat ini, pihak pengurusan syarikat merancang akan memilih bagi setiap bulan seorang pekerja yang terbaik (staff of the month). Pemilihan adalah berdasarkan ciri-ciri yang ada pada seseorang pekerja seperti disiplin yang baik, penampilan diri yang kemas, budaya kerja yang sihat, kepimpinan yang memberi teladan kepada yang lain, komunikasi yang ramah mesra antara pekerja dan pelbagai lagi sifat-sifat yang positif. Dengan adanya pemilihan pekerja yang terbaik oleh pihak pengurusan, ia memberi motivasi kepada semua pekerja untuk memberikan prestasi yang terbaik agar mereka terpilih. Lebih dari itu, dengan adanya pemilihan yang dilakukan pada setiap bulan, para pekerja akan berusaha memberi prestasi yang terbaik secara berterusan supaya jika dia tidak terpilih pada bulan tertentu, dia akan dipilih pada bulan-bulan yang akan datang.

Percaya atau tidak, usaha memberi motivasi sebagaimana contoh di atas yang banyak dilaksanakan di syarikat-syarikat masa kini, sebenarnya telah diusahakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu. Baginda sendiri telah banyak memberi “hadis-hadis motivasi” kepada umatnya agar mereka berusaha keras demi kebaikan agama dan umat.  Berikut adalah tiga “hadis motivasi” yang dapat penulis kemukakan sekadar contoh:[6]

Contoh hadis motivasi # 1:

Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada permulaan setiap seratus tahun seorang yang memperbaharui baginya agamanya.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu ‘anh, dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam kitab Sunannya dan para imam selainnya, dinilai sahih oleh al-Albani di dalam Shahih Sunan Abu Daud – hadis no: 4291 (Kitab al-Malahin, Bab apa yang disebut tentang kurun 100 tahun).

Contoh hadis motivasi # 2:

Perumpamaan umatku adalah umpama hujan, tidak diketahui apakah yang baik itu pada awalnya atau akhirnya.

Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ‘Amr, ‘Ali bin Abi Thalib dan ‘Abd Allah ibn ‘Umar radiallahu ‘anhum, dikeluarkan oleh Ahmad, al-Tirmizi, Abu Ya’la dan lain-lain. Ia dinilai sahih oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami’ al-Shagheir – hadis no: 5854.

Contoh hadis motivasi # 3:

Masa kenabian akan berlangsung di kalangan kalian sehinggalah satu tempoh yang dikehendaki Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya apabila Dia ingin mengangkatnya.

Kemudian akan berlangsung (sistem pemerintahan) khalifah yang berada di atas manhaj Nubuwwah sehinggalah satu tempoh yang dikehendaki Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya apabila Dia ingin mengangkatnya.

Kemudian akan berlangsung (sistem pemerintahan) beraja yang menggigit (menghimpit) sehinggalah satu tempoh yang dikehendaki Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya apabila Dia ingin mengangkatnya.

Kemudian akan berlangsung (sistem pemerintahan) beraja yang mengganas (zalim) sehinggalah satu tempoh yang dikehendaki Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya apabila Dia ingin mengangkatnya.

Kemudian akan berlangsung (semula sistem pemerintahan) khalifah yang berada di atas manhaj Nubuwwah.

Kemudian baginda diam.

Hadis ini diriwayatkan oleh Huzaifah bin al-Yaman radhiallahu ‘anh, dikeluarkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya dan sanadnya dinilai hasan oleh Syu‘aib al-Arna’uth dalam semakannya ke atas kitab Musnad Ahmad – hadis no: 18406 (Awal Musnad al-Kufayyan, Hadith Nu’man bin al-Basyir).

Ketiga-tiga hadis di atas bersifat memberi motivasi kepada umat Islam dengan caranya yang tersendiri:

1.      Hadis pertama memberi motivasi kepada umat Islam untuk sentiasa berusaha memperbaharui agama mereka, yakni dengan cara mengembalikannya kepada bentuk yang tulen sepertimana baru, bersih daripada bid‘ah dan penyelewengan.[7]

2.        Hadis kedua memberi motivasi kepada umat Islam untuk sentiasa berusaha ke arah kebaikan tanpa berputus asa kerana hasil kebaikan itu tetap akan diperoleh satu hari nanti.

3.      Hadis ketiga menerangkan janji Allah Subhanahu wa Ta‘ala bahawa sistem pemerintahan khalifah akan kembali mengurus umat Islam. Umat Islam akan kembali berbai‘ah, memberi janji taat setia kepada khalifah Islam dan meninggalkan amalan masa kini yang berbai‘ah kepada “Bangsa-Bangsa Bersatu” atau sistem pemerintahan ala Barat. Ia memberi motivasi kepada kita semua untuk sentiasa berusaha ke arahnya tanpa berputus asa atau berselesa dengan apa yang ada masa kini.

Ciri penting untuk mengenal hadis-hadis motivasi adalah ia menerangkan tentang perkara yang akan berlaku tanpa memperincikan sesuatu nama, tempat atau masa.

Kini kita sampai kepada menjelaskan maksud Hadis 12 Khalifah. Ia termasuk dalam kategori “hadis motivasi”, bertujuan memberi motivasi kepada para khalifah umat Islam agar mereka memimpin umat dengan benar, adil dan berjaya. Hendaklah dia memimpin sehingga berjaya memberi kemenangan kepada Islam dan umatnya. Ini berdasarkan sebuah hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab Shahihnya – hadis no: 1821-3 di mana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Islam akan terus menang selagi ia dipimpin oleh 12 khalifah.

Jika dikaji semua hadis yang menerangkan tentang kepimpinan 12 khalifah berdasarkan sanad yang sahih, tidak satu jua yang menerangkan nama para khalifah tersebut mahupun masa dan pusat pemerintahan mereka. Baginda hanya menerangkan bahawa mereka terdiri daripada bangsa Quraisy. Ini memang merupakan ciri-ciri hadis motivasi sebagaimana yang penulis jelaskan di atas.

Memandangkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membiarkan hadis tersebut dalam bentuk yang terbuka, tidaklah perlu untuk kita menutupnya dengan menetapkan nama-nama khalifah tertentu. Apa yang boleh dilakukan ialah sekadar meramalkan siapakah khalifah yang menepati ciri-ciri hadis, seperti Abu Bakar, ‘Umar bin al-Khaththab, ‘Utsman ibn ‘Affan, ‘Ali bin Abi Thalib, Hasan bin ‘Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, Harun al-Rasyid, ‘Umar bin “Abd al-‘Aziz dan sebagainya, radhiallahu ‘anhum.

Merujuk kepada hujah Syi‘ah yang menganggap 12 khalifah yang dimaksudkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ialah ‘Ali dan kesemua 11 anak keturunannya radhiallahu ‘anhum, ia adalah hujah yang salah lagi jauh tersasar. Sebabnya, di kalangan ‘Ali dan kesemua 11 anak keturunannya, hanya ‘Ali dan anaknya Hasan bin ‘Ali yang pernah menjadi khalifah umat Islam. Baki sembilan daripada keturunan ‘Ali yang dinobatkan sebagai khalifah oleh Syi‘ah tidak pernah menjadi khalifah, justeru tidak pernah memimpin sehingga membawa kemenangan kepada agama dan umat. Oleh itu mereka tidak masuk ke dalam Hadis 12 Khalifah ini.[8]

Kesimpulan mudah kepada para pembaca:

Hadis 12 Khalifah bertujuan memberi motivasi kepada para khalifah umat Islam untuk memimpin secara benar, adil dan terbaik demi membawa kemenangan kepada agama dan umat.

Dakwaan Syi‘ah bahawa Hadis 12 Khalifah diwakili oleh ‘Ali dan sebelas keturunannya adalah tidak benar kerana mereka tidak pernah menjadi khalifah umat Islam. Yang benar hanya ‘Ali dan anaknya Hasan bin ‘Ali yang menepati ciri-ciri Hadis 12 Khalifah.


[1]         Mengapa Aku Memilih Ahlul-Bait? (edisi muat turun internet, Bab: Hadith-hadith yang menghadkan pengganti Rasulullah SAWAW kepada duabelas orang). Bagi rujukan asal: Limaza Akhtartu Mazhab al-Syi‘ah?, lihat ms. 171 & 180.

[2]           Terdapat teks yang tidak diterjemahkan, namun ia tidak mencemari hujah yang cuba disampaikan oleh Muhammad Mar’i al-Amin.

[3]           Teks ini tertinggal terjemahannya daripada edisi Arab yang asal.

[4]           Teks ini dalam edisi muat turun internet tertinggal terjemahannya. Akan tetapi dalam edisi bercetak ia tidak tertinggal.

[5]           Teks dalam kurungan berganda ini tidak terdapat dalam edisi Arab yang asal.

[6]           Inilah juga hadis-hadis yang lazim dikenali sebagai “Hadis-hadis Akhir Zaman”. Ia seringkali disalahfahami oleh kebanyakan orang bahawa kononnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah meramalkan sesuatu yang buruk lagi bersifat negatif tentang umatnya. Padahal yang benar adalah sebaliknya. Lebih lanjut rujuk buku penulis: Kaedah Memahami Hadis-Hadis Musykil (Jahabersa, Johor Bahru 2003).

[7]           Apakah yang dimaksudkan sebagai “memperbaharui agama”? Rujuk penjelasan Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqih Tajdid Dan Shahwah Islamiyah (edisi terjemahan oleh Nabhani Idris daripada judul asal: Min Ajli Shahwatin Rasyidah Tujaddid al-Deen……wa Tanhadh  bi al-Dunya; Islamuna Press, Jakarta 1997).

[8]           Penulis menggunakan istilah “dinobatkan sebagai imam” kerana mengikut beberapa riwayat, para Ahl al-Bait daripada keturunan Husain bin ‘Ali radhiallahu ‘anhum telah menolak kedudukan khalifah yang disandarkan kepada mereka oleh orang-orang Syi‘ah. Akan tetapi orang-orang Syi‘ah tetap berkeras menyandarkan kedudukan tersebut kepada mereka kerana darah Parsi yang mengalir dalam tubuh mereka, hasil perkahwinan Husain bin ‘Ali dengan puteri raja Parsi yang ditakluk pada zaman pemerintahan ‘Umar al-Khaththab.

Menarik untuk diperhatikan bahawa para tokoh Syi‘ah hanya memilih 12 khalifah tersebut daripada keturunan Husain bin ‘Ali dengan mengecualikan Hasan bin ‘Ali radhiallahu ‘anh sekalipun beliau (Hasan) pada asalnya pernah menjadi khalifah umat Islam sebelum menyerahkannya kepada Muawiyah radhiallahu ‘anh.

 

Sumber :Buku Hafiz Firdaus Abdullah :  “Jawapan Ahl al-Sunnah kepada Syi’ah al-Rafidhah dalam Persoalan Khalifah”

Juga boleh di baca di :  http://abuhaekal.multiply.com/journal/item/65