Empayar Kerajaan Osmaniyah : Sultan Ourkhan I – Siri 3

Ourkhan I

Oleh : Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah ( Dr. HAMKA )

( Dipetik dari Sejarah Umat Islam – ditulis oleh Allahyarham Dr HAMKA sejak 1939 -1961 selama 22 tahun – Semuga rahmat Allah keatasnya)

Sultan Ourkhan 1

Setelah Osman mangkat pada tahun 726 H — 1326 M., maka naik takhtalah putera­nya Sultan Ourkhan I. Dia adalah seorang yang gagah perkasa dan telah terdidik baik di masa ayah dan neneknya, dan telah memimpin peperangan yang besar-besar. Mula- mulanya pusat pemerintahannya ialah Iskishihar, kemudian dipindahkannya ke Brossa.

Lalu diangkatnya adiknya ‘Ala ed-Din menjadi Perdana Menteri (Wazir Besar), В permulaan kerajaan Osmani memakai Wazir-Besar, dengan SebutaN “Sadr ‘Azam”. Dan di waktu itu pula baginda melantik tentera baru yang lebih teratur, diberi nama Jikichari (Tentera baru), lebih terkenal dengan sebutan “Inkishariah”.

Setahun setelah baginda naik takhta (728) baginda taklukkan kota Izmid (Nicomidia), dan di tahun 731H — 1330M  baginda taklukkan Nikia, iaitu kota terbsar yang kedua sesudah Konstantinople. Dengan demikian maka seluruh pantai Marmora telah jatuh ke bawah kuasanya, dan itulah permulaan pertarungan-pertarungan yang selanjutnya dengan Kerajaan Byzantium. Di tahun 756 H. — 1356 M. mulailah tentera Turki di bawah pimpinan Sulaiman, putera Ourkhan, menyeberang dan menakJukkan Calipoli. Itulah permulaan tentera Turki menginjak pantai Eropah dari Asia kecil. Dan tetaplah hingga saat sekarang ini Calipoli menjadi benteng pertahanan yang strategis bagi bangsa Turki.

Sayang sekali kepala perang yang gagah berani itu, Sulaiman putera Ourkhan, mati teijatuh dari atas kudanya seketika pergi berburu (759 H, — 1358 M). Itulah yang menyebabkan kedukaan ayahnya Qurkhan, sehingga mangkat pula baginda dalam kesedihan setahun di belakang (761 H. — 1359 M).

Empayar Kerajaan Osmaniyah : Sultan Osman 1 – Siri 2

Osman I

Oleh : Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah ( Dr. HAMKA )

( Dipetik dari Sejarah Umat Islam – ditulis oleh Allahyarham Dr HAMKA sejak 1939 -1961 selama 22 tahun – Semuga rahmat Allah keatasnya)

Pada tahun 687 H, 1288 M, mangkatlah Artugrul. Untuk gantinya Sultan ‘Ala ed-Din menunjuk cucunya yang sulung, Osman, putera Sauji.#

Osman terus setia berkhidmat, sebagai kepala perang tentera Sultan ‘Ala ed-Din Kaiqubah, dan tetaplah tentera asuhannya menjadi tentera “pelopor Sultan”, sehingga kerana kesetiaan dan kegagahperkasaan itu, Sultan ‘Ala ed-Din memberinya anugerah gelar “Bey”. Diberi pula daerah merdeka yang lebih luas daripada dahulu, dap diberi bun memakai mata wang sendiri, dan boleh pula memakai nama sendiri didalam khutbah Jumaat sehingga lantaran itu seakan-akan menjadi Raja besarlah Osman, yang masih kurang hanyalah mahkota saja.

Pada tahun 699 H, 1300 M. tiba-tiba datang sekali lagi serangan hebat bangsa Tartar ke Asia Kecil. Dengan gagah perkasa Osman mempertahankan wilayahnya dan wilayah Sultan ‘Ala ed-Din yang telah berjasa menaikkan bintangnya,sehingga serangan bangsa Tartar dapat digagalkan. Tetapi belum selang beberapa lama sehabis perang, tiba-tiba mangkatlah Sultan ‘Ala ed-Din, dan keturunannya sendiri tidaklah ada yang patut men­jadi raja (700 H). Sehingga putuslah kerajaan Saljuk Rumi dengan sebab kematian itu. Мака terbukalah jalan bagi Osman untuk naik lebih tinggi. Diperteguhnya kedudukan dan diperkuatnya pertahanan tanah-tanah wilayahnya yang sah itu, ditambah lagi dengan pusaka Sultan ‘Ala ed-Din, dan dimulainyalah memakai gelar “Pardishah Aal Osman” (Raja Besar Keluarga Osman). Dipilihnya negeri Iskishihar menjadi pusat kerajaan. Tentera diperkuat, negeri dimajukan dan pertahanan dikukuhkan. Setelah itu dikirimnya surat kepada raja-raja kecil yang belum Islam, yang memerintah di negeri-negeri Asia Kecil, memberi tahu bahawa dialah raja yang terbesar sekarang. Raja-Raja itu diberi memilih satu di antara tiga perkara: Pertama Islam, Kedua membayar jaziah, ketiga perang!

Setelah menerima surat itu, setengah langsung masuk Islam dan menggabungkan diri dengan baginda, dan setengahnya lagi sudi membayar jaziah. Akan tetapi ada pula yang tetap bertahan pada ugamanya yang lama, dengan jalan meminta bantuan kepada bangsa Tartar. Tetapi Sultan Osman tidak merasa gentar terhadap perbantuan bangsa Tartar itu, sebaliknya disiapkannya tentera untuk menghadapi serangan bangsa Tartar di bawah pimpinan puteranya Ourkhan. Ourkhan berperang melawan bangsa Tartar dengan gagah berani, sehingga bangsa Tartar kucar-kacir. Setelah itu dia kembali pergi mengepung kota Bursa pada 717 H. 1317 M. dan dapat dimasukinya kota itu setelah menaklukkan satu demi satu benteng yang ada di kelilingnya.

Dari Osman I inilah — sebagai yang kita terangkan terdahulu — diambil dan nama keturunan Kerajaan Bani Osman itu.

CATITAN #

Pada laman WIKIPIDIA di catit Uthman Bin Ertughrul seperti berikut:

Uthman I atau Uthman bin Ertughrul (bahasa Turki Uthmaniyyah: عثمان بن أرطغرل, bahasa Turki: Osman Gazi atau Osman Bey atau I.Osman atau Osman Sayed II) merupakan pengasas Empayar Turki Uthmaniyyah.

Uthman mengisytiharkan kemerdekaan Wilayah Uthmaniyyah daripada Kerajaan Turki Seljuk pada 1299. Dalam mempertahankan wilayahnya daripada serangan Mongol baginda telah mengumpulkan tentera Ghazi untuk mengukuhkan kedudukannya di Anatolia. Kebangkitan kerajaan Turki Uthmaniyyah berlaku seiringan dengan kemerosotan Empayar Byzantine.

BACA SIRI 1    DI SINI

Empayar Kerajaan Osmaniyah : Asal Kerajaan Osmaniyah – Siri 1

Oleh : Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah ( Dr. HAMKA )

( Dipetik dari Sejarah Umat Islam – ditulis oleh Allahyarham Dr HAMKA sejak 1939 -1961 selama 22 tahun – Semuga rahmat Allah keatasnya)

Asal Kerajaan Osmaniyah

Bendera Osmaniyah

Nama Kerajaan Osmaniyah itu diambil dari dan dibangsakan kepada nenek-moyang mereka yang pertama. Sultan Osmani ibn Sauji ibn Artugrul ibn Sulaiman Shah ibn Kia Alp, kepala kabilah Kabi di Asia Tengah.

Tatakala bangsa Tartar bangkit menyerbu ke Dunia Islam, menakluk, membakar membunuh dan merampas, maka Sulaiman Shah, datuk dari Sultan Osman, melihat bahaya itu bagi negerinya di Mahan. Bermuafakatlah dia dengan anggota persukuannya yang besar itu, supaya lekas pindah ke negeri lain yang lebih aman, iaitu tanah Anatolia* di Asia Kecil. Kehendaknya itu dituruiti oleh anak buahnya. Mereka pun berangkatlah menuju Anatolia, meninggalkan kampung halamannya yang kelak akan menjadi padang terkukur saja, bila tentera Tartar masuk dan tidak akan dapat mereka pertahankan. Ada pun banyak anak buahnya yang mengikuti dia itu ialah 1,000 orang berkuda. Kejadian ini ialah di dalam abad ketujuh hijrah.

Kawasan Merah Adalah Tanah Anatolia

Beberapa lamanya mereka berhenti di negeri Akhlat. Tetapi tidak lama kemudian. tentera Tartar pun telah dekat pula sampai ke negeri itu, sehingga dengan segera mereka pindah pula ke negeri Azerbijan. Kemudian terdengarlah berita, bahawa gelombang bangsa Tartar itu telah jauh dari negeri asli mereka Mahan, dan negeri yang telah kosong itu tidak jadi mereka masuki. Maka terniatlah di hati Sulaiman Shah hendak pulang dan membangunkannya kembali. Dalam perjalanan pulang itu seketika lamanya mereka ber­henti di benteng Ja’bar dalam wilayah Orga, Setelah itu mereka seberangilah sungai Ephrat. Tiba-tiba sedang menyeberang itu, air menjadi besar, sehingga Sulaiman Shah, kepala kabilah itu tenggelam dalam sungai yang besar itu dan tidak dapat ditolong. Jenazahnya dikebumikan di dekat benteng Ja’bar itu.

Beliau meninggalkan empat orang putera; Sankurtakin, Kun-Togdai, Artugrul dan Dandan. Dan anak yang pertama melanjutkan maksud ayahnya, pulang kembali ke kampung, dan anak yang berdua lagi, iaitu Artugrul dan Dandan meneruskan matlamat ayah­nya yang kedua, iaitu melanjutkan peijalanan ke daerah Anatolia, mencari daerah yang subur. Mereka memilih tanah Erzerum. Artugrul diangkatl oleh persukuannya men­jadi kepala kabilah.

Adapun yang pulang ke negerinya itu tidaklah terdengar khabar beritanya lagi dalam sejarah.

Setelah kedua saudara yang kecil sampai ke daerah Anatolia, maka Artugrul mengutus puteranya Sauji menghadap Sultan Alaed-Din Kaiqubaz Sultan Saljuk Rumi, memohon supaya baginda sudi memberi izin berdiam di dalam wilayah kekuasaannya, dan mohon diberi tanah untuk bercucuk tanam dan men gembalakan ternak mereka. Permohonan itu diperkenankan oleh Sultan ‘Ala ed-Din. Dan dalam perjalanan pulang hendak menyampaikan berita ini kepada ayahnya, meninggallah Sauji.

Setelah selesai mereka menguburkan jenazah Sauji dalam keadaan girang mendapat tanah dan sedih kerana kematian. mereka pun meneruskan peijalanan menuju tanah yang telah dihadiahkan itu. Tiba-tiba di tengah peijalanan mereka melihat dua angkatan tentera tengah bertempur hebat. Yang satu pihak besar jumlahnya sedang pihak lawannya bilangannya kecil.

Maka timbullah semangat keadilan pada pihak Artugrul, sehingga dengan segera dia menyerukan anak buahnya supaya segera menyerbu ke medan perang itu dan berdiri di pihak yang lemah. Dan semangat mereka bertambah bergelora, demi mereka ketahui, bahawa pihak yang lebih kuat itu ialah tentera Mongol, musuh besar mereka, dan pihak yang lemah itu ialah tentera Sultan ‘Ala ed-Din Saljuk yang mempertahankan negerinya dari serangan Mongol, dan yang telah memberikan hadiah tanah kepada mereka. Maka oleh kerana bantuan yang tiba-tiba itu, keadaan pun berbaliklah. Serangan Mongol dapat ditangkis, dan akhirnya kedudukan tentera Saljuk bertukar dari bertahan kepada menye- rang. Dengan segera tentera Mongol mengundurkan diri.

Sangat gembira Sultan ‘Ala ed-Din mendengar berita kemenangan itu. Diundangnyalah Artugrul ke istana dan diterimanya dengan serba kehormatan, diberinya pakaian persalinan dan diberinya pula tanah dan wilayah kekuasaan, lebih luas daripada ара yang telah dijanjikannya kepada puteranya Sauji. Dan apabila terjadi peperangan dengan pihak musuh, senantiasalah Artugrul membawa anak buahnya memberikan bantuan kepada Sultan ‘Ala ed-Din dengan penuh kesetiaan. Dan setiap mencapai kemenangan, Sultan memberinya juga hadiah wilayah tanah yang baru, ditambah dengan harta benda yang banyak. Kemudian itu tentera Artugrul diberi gelar oleh Sultan “Muqaddamah Sultan”, (Tentera pelopor baginda), kerana bila berperang, tentera Artugrul juga di barisan muka.

Pada tahun 687 H, 1288 M, mangkatlah Artugrul. Untuk gantinya Sultan ‘Ala ed-Din menunjuk cucunya yang sulung, Osman, putera Sauji.

_______________________

* Anatolia (bahasa Turki: Anadolu) atau juga dikenali Asia Kecil adalah kawasan barat daya Asia dan juga merujuk kepada sebahagian besar dari Turki. Anatolia dikelilingi Laut Hitam, Laut Aegean dan Laut Mediterranean. Anatolia dihuni penduduk berbagai budaya kerana ia terletak di antara Eropah dan Asia.