Imam Ibnul Qayyim : Membaca Al-Quran di atas kubur

Membaca Al-Quran di atas kubur.

Pernah disebutkan daripada setengah para salaf, bahwa mereka mewasiatkan supaya dibacakan di atas kubur mereka di waktu penguburannya. Telah berkata Abdul Haq, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar pernah menyuruh supaya dibacakan di atas kuburnya surah Al-Baqarah. Pendapat ini dikuatkan oleh Mu’alla bin Abdul Rahman. Ada riwayat mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, pada mulanya mengingkari pendapat ini kerana dia masih belum menemui sesuatu dalil mengenainya, kemudian menarik balik pengingkarannya itu setelah jelas kepadanya bahwa pendapat itu betul.

Berkata Khallal di dalam kitabnya ‘Al-Jami’: Telah berkata kepadaku Al-Abbas bin Muhammad Ad-Dauri, berbicara kepadaku Abdul Rahman bin Al-Ala’ bin Lajlaj, daripada ayahnya, katanya: Ayahku telah berpesan kepadaku, kalau dia mati, maka kuburkanlah dia di dalam lahad, kemudian sebutkan: Dengan nama Allah, dan atas agama Rasulullah! Kemudian ratakanlah kubur itu dengan tanah, kemudian bacakan di kepalaku dengan pembukaan Ayat Surah Al-Baqarah, kerana aku telah mendengar Abdullah bin Umar r.a. menyuruh membuar demikian. Berkata Al-Abbas Ad-Dauri kemudian: Aku pergi bertanya Ahmad bin Hanbal, kalau dia ada menghafal sesuatu ten tang membaca di atas kubur. Мака katanya: Tidak ada! Kemudian aku bertanya pula Yahya bin Mu’in, maka dia telah menerangkan kepadaku bicara yang menganjurkan yang demikian.

Berkata Khallal, telah memberitahuku Al-Hasan bin Ahmad Al- Warraq, berbicara kepadaku Ali bin Muwaffa AUHaddad, dan dia adalah seorang yang berkata benar, katanya: Sekali peristiwa saya bersama-sama dengan Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari menghadiri suatu jenazah. Setelah selesai mayit itu dikuburkan, maka telah duduk seorang buta membaca sesuatu di atas kubur itu. Maka ia disangkal oleh Imam Ahmad, katanya: Wahai fulan! Membaca sesuatu di atas kubur adalah bid’ah! Apabila kita keluar dari perkuburan itu, berkata Muhammad bin Qudamah kepada Imam Ahmad bin Hanbal: Wahai Abu Abdullah! Ара pendapatmu pada si Mubasysyir Al-Halabi? Jawab Imam Ahmad: Dia seorang yang dipercayai. Berkata Muhammad bin Qudamah seterusnya: Aku menghafal sesuatu daripadanya! Sangkal Ahmad bin Hanbal: Yakah, ара dia? Berkata Muhammad bin Qudamah: Telah memberitahuku Mubasysyir, daripada Abdul Rahman bin Al-Ala* bin Lajlaj, daripada ayahnya, bahwasanya dia telah berpesan, kalau dia dikuburkan nanti, hendaklah dibacakan di kepalanya ayat-ayat permulaan surah Al-Baqarah, dan ayat-ayat penghabisannya, sambil kata­nya: Aku mendengar Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) mewasiatkan orang membaca yang demikian itu.

Mendengar itu, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Muhammad bin Qudamah: Kalau begitu, aku tarik balik tegahanku itu. Dan suruhlah orang buta itu membacakannya.

Berkata Al-Hasan bin As-Sabbah Az-Za’farani pula: Saya pernah menanyakan hal itu kepada Imam Syafi’i, kalau boleh dibacakan sesuatu di atas kubur orang, maka jawabnya: Boleh, tidak mengapa!

Khallal pula telah menyebutkan lagi daripada As-Sya’bi, katanya: Adalah kaum Anshar, apabila mati seseorang di antara mereka, sentiasalah mereka mendatangi kuburnya untuk membacakan sesuatu daripada al Quran.

As-Sya’bi berkata, telah memberitahuku Abu Yahya An-Naqid, katanya aku telah mendengar Al-Hasan bin AI’Haruri berkata: Saya telah mendatangi kubur saudara perempuanku, lalu aku membacakan di situ Surat Tabarak (Al-Mulk), sebagaimana yang dianjurkan. Kemudian datang kepadaku seorang lelaki dan memberitahuku, katanya: Aku mimpikan saudara perempuanmu, dia berkata: Moga-moga Allah memberi balasan kepada Abu Ali (yakni si pembaca itu) dengan segala yang baik. Sungguh aku mendapat manfaat yang banyak dari bacaannya itu.

Telah memberitahuku Al-Hasan bin Haitsam, katanya aku telah mendengar Abu Bakar bin Atrusy berkata: Ada seorang lelaki datang ke kubur ibunya pada hari Jum’at, kemudian dia membaca Surat Yasin di situ. Bercerita Abu Bakar seterusnya: Мака aku pun datang ke kubur ibuku dan membaca Surah Yasin, kemudian aku mengangkat tangan: Ya Allah! Ya Tuhanku! Kalau memang Engkau memberi pahala bagi orang yang membaca surat ini, maka jadikanlah pahala itu bagi sekaiian ahli kuburan ini!

Apabila tiba hari Jum’at yang berikutnya, dia telah ditemui oleh seorang wanita. Wanita itu bertanya: Apakah kau fulan anak si fulanah itu? Jawab Abu Bakar: Ya! Berkata wanita itu lagi: Puteriku telah meninggal dunia, lalu aku bermimpikan dia sedang duduk di atas kubur- nya. Maka aku bertanya: Mengapa kau duduk di sini? Jawabnya: Si fulan anak fulanah itu telah datang ke kubur ibunya seraya membacakan Surat Yasin» dan dijadikan pahalanya untuk ahli kuburan sekaliannya. Maka aku pun telah mendapat bahagian daripadanya, dan dosaku pun telah diampunkan kerananya.

Di petik dari kitab Roh oleh Ibnul Qayyim

NUZUL AL QURAN

NUZUL AL QURAN

__________________________

Di Petik dari Tafsir Ibn Katsir Juz 2 Al Baqarah 185 – Mukasurat 347 – Edesi terjemahan  Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung

# Dr Ahmad Najib Bin Adullah  daripada Akedemi Pengajian Islam Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan, di dalam penulisannya bertajuk Usul al Tafsir mencatit  : Hadis dari Watsilah ini dihukum hasan oleh Syaikh al-Bani, manakala Syaikh Ahmad Shakir menghukum sanad hadis ini sebagai sahih. Kerana itu katanya tarikh 24 Ramadan adalah kuat dan rajih

Rasulullah Dan Amalan Para Salaf : Hadiah Pahala Kepada Si Mati

Rasulullah Dan Amalan Para Salaf

Imam Ibnu Qayyim  Al Jauziyah  menulis pada Permasalahan 16 Dalam Kitab Ar Roh;

Rasulullah dan amalan para salaf.

Kalau ada orang mengatakan, bahwa Rasulullah s.a.w. telah mengarahkan mereka untuk melakukan  puasa, sedekah, haji untuk orang­-orang mati, tetapi baginda tiada pula mengarahkan untuk membuat bacaan AI-Quran untuk mereka, mengapa?

Jawabnya: Nabi s.a.w. tidak pernah menyarankan kepada mereka, kerana peranan Nabi s.a.w. ialah untuk menunjukkan mereka jalan keluar dalam jawapannya kepada mereka. Apabila ada seorang menanya­kan baginda tentang membuat haji untuk si mayat, maka Nabi s.a.w. membenarkannya untuk melakukannya. Dan yang lain pula bertanyakan tentang puasa untuk si mayat, lalu Nabi membenarkannya. Dan yang lain lagi bertanyakannya tentang sedekah, lalu baginda membenarkannya, dan Nabi s.a.w. tidak pula melarang mereka sesuatu selain dari itu, sehingga boleh kita katakan yang itu tidak boleh pula.

Apalah perbezaannya di antara sampainya pahala puasa yang dia hanya merupakan suatu niat dengan menahan diri dari makan minum, dengan sampainya pahala membaca Al-Quran dan zikir itu?!

Orang yang mengatakan, bahwa tiada seorang pun dari para salaf yang pernah melakukan yang demikian itu, adalah seorang pengata yang tiada tahu tentang selok-belok amal para salaf, dan ini adalah suatu penyaksian untuk menafikan sesuatu yang dia sendiri tiada tahu apa-apa mengenainya. Dari mana dia tahu, bahwa para salaf tiada pernah membuat serupa itu, dan kalau mereka buat pun, apakah mesti mereka memanggil orang ramai untuk menyaksikan apa yang mereka lakukan itu? Mereka tiada perlu kepada semua itu, bahkan mereka memadai dengan disaksikan Tuhan Maha Mengetahui tentang niat dan maksud mereka, terutama sekali melafazkan niat hadiah itu memang tidak disyaratkan, sebagaimana yang telah terdahulu perbicaraan mengenai­nya.

]elasnya, bahwa rahasia pahala itu adalah milik si pelakunya, maka jika dia suka mendermakannya atau menghadiahkannya kepada saudara­nya sesama Muslim, niscaya Allah akan menyampaikan pahala itu kepadanya. Apa sebab kita mengkhususkan pahala bacaan AI-Quran ini semata, sehingga kita mengatakan bahwa dia tidak akan sampai kepada seorang saudara yang mati? Apa keutamaannya sehingga dia dibezakan dari lelain pahala amal? Padahal amal ini sudah tersebar luas hingga kepada golongan orang yang mengingkarinya juga turut mengamalkan­nya pula pad a seluruh zaman dan penjuru negara tanpa ditegur oleh para ulama.

_________________________

Imam Ibnu Qayyim  Al Jauziyah :  Ar Roh ms 291

Haji Seorang Anak Untuk Ayahnya

Haji Seorang Anak Untuk Ayahnya

Imam Ibnu Qayyim  Al Jauziyah  menulis pada bab Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Haji  dalam kitabnya I’lamul Muwaqi’in:

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata

“Sesungguhnya bapakku ketika menemukan agama Islam sudah sangat tua, sehingga tidak mampu untuk menaiki tunggangan. Padahal ibadah haji diwajibkan bagi kita semua. Apakah aku harus berhaji untuknya ? ” Rasulullah S.a.w  bertanya: “Apakah engkau anaknya yang paling besar?” Ia berkata: “Benar”. Rasulullah S.a.w ; bersabda: “Apakah engkau tahu, seandainya ayahmu mempunyai hutang, kemudian engkau yang membayarnya, bukankah itu sudah cukup baginya?” Ia berkata: “benar”. Rasulullah SAW bersabda: “berhajilah untuknya”.
(HR. Ahmad).

Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: “Bapakku adalah orang yang sangat tua, sehingga tidak mampu berhaji, berumrah atau naik sekedup unta”. Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Berhajilah untuk bapakmu dan berumrahlah”.

Berkata imam Daruqutni: Tokoh dalam sanad ini seluruhnya dapat dipercaya. Yang dimaksudkan dengan naik sekedup unta adalah mengadakan sebuah perjalanan.

Seorang telaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata:  “Sesungguhnya bapakku telah meningga! dunia dan belum melaksanakan ibadah haji. Apakah aku boleh berhaji untuknya?” Rasulullah SAW bersabda: “Apakah engkau tahu, seandainya bapakmu mempunyai hutang, bukankah engkau yang akan membayarnya?” ia berkata: “Benar”. Rasulullah SAW bersabda: “Мака hutang-hutang Allah lebih berhak (dibayar)”.

(HR. Ahmad).

______________________________

Petikan: Judul Asli:  I’lamul Muwaqi’in   An Rabba l-Alamin

Judul Terjemahan : Panduan Hukum Islam

Penulis: Ibnu Qayyim  Al Jauziyah

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah  Haji MS 803

Membaca Al Quran Semasa Ziarah Kubur

Jumaat sebelum menjelang Hari Raya Puasa baru-baru ini , khatib menyebut dalam kutbahnya ziarah kubur bukan sunah Rasullah s.a.w. Maka penulis memahami itu adalah pandangan kerajaan negeri, sekaligus semacam melarang ziarah kubur pada kedua hariraya ( Raya Puasa dan Raya Haji ). Sebaliknya menjadi kelaziman penulis setiap selepas solat hari raya akan melakukan ziarah kubur bapa.

Selepas solat sunat hari raya, kelihatan sekitar perkuburan ditepi masjid dipenuhi penziarah. Apakah amalan ini perlu dihapuskan? Bagi penulis, selagi ia bukan tegahan Allah dan Rasulnya teruskanlah bila-bila saja , termasuk pada kedua hari raya. Kerana hanya hari itu yang ada kelapangan , hari tu saja dapat balik kampung , maka silakan ziarah kubur orang tersayang. Takut-takut kalau tidak ziarah pada hari raya , terus tidak ziarah langsung.

Apakah boleh agaknya kita meminta jangan makan ketupat pada hari raya? Makan lah pada hari yang lain? Kalau analogi ini tidak sesuai, bagaimana kalau dibuat arahan , mengadakan kenduri kahwin jangan pada musim cuti sekolah , buatlah pada masa yang lain, kerana ini bukan sunah Rasullah s.a.w. !

Penulis apabila menziarahi kubur bapa akan membaca al Quran dan berdoa. Seorang teman mempersoalkan penulis  kerana membaca al Quran dan berkata ia bukan sunah Rasullah s.a.w. Beberapa hari kemudian teman tersebut menghulurkan buku kecil diterbitkan Jabatan Mufti Perlis bertajuk Membaca Al Quran Di Kubur.

Di dalam buku kecil tersebut mengandungi  dua tulisan. Pertama bertajuk Hadis Palsu Menyesatkan Umat oleh Dr Azwira Abdul Aziz . Tulisan kedua bertajuk Membaca Al Quran di Kubur oleh Mohd Khairil Anwar Abdul latif.

Penulis apabila membaca kedua-dua tulisan tersebut tidak mendapati pun tegahan Allah dan Rasulnya mengatakan tidak boleh membaca Al Quran di kubur. Hanya  penulis mendapati terdapat perbedzaan pendapat dan tafsiran mengenai hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ahmad dari pada Abu Hurairah maksudnya:

“Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kawasan perkuburan. Sesunggunhnya syaitan akan lari  daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah al-Baqarah”

Bagi penulis, hujah dari hadis tersebut tidak cukup kuat untuk mempengaruhi minda penulis untuk  merubah amalan penulis. Sehingga penulis mendapat hujah yang kuat penulis akan berpandukan penulisan Imam Nawawi didalam  Al-Azkar ,Im am Ibn Qayyim didalam Ar Ruh dan Imam al Ghazali didalam  Ihya Ulumiddin.  Untuk makluman penulis juga telah membaca hujah balas Membaca Al-Quran di atas Kubur: Jawapan kepada Artikel Zamihan Mat Zin Al-Ghari.

Pendapat Imam Nawawi

Dalam Kitab Az-Azkar , Pada Bab Apa yang dibacakan sesudah pengebumian beliau menulis:

Dianjurkan duduk sebentar di kuburan itu setelah selesai pengebumiannya sekadar waktu menyembelih seekor unta serta membahagi-bahagikan dagingnya. Orang yang duduk di situ hendaklah membaca AI-Quran, berdoa bagi si mayit, memberikan nasihat kepada yang duduk di situ dan membawakan cerita-cerita orang yang baik dan berita-berita para salihin.

Berkata Imam Syafi’i dan para sahabat: Ketika itu dianjurkan membaca sedikit daripada AI-Quran di tepi kubur itu, dan jika dapat mengkhatamkan AI-Quran semua sekali di situ memanglah sangat baik sekali.

Kami meriwayatkan dengan isnad hasan bahwa Ibnu Umar menganjurkan membaca di tepi kubur setelah selesai penguburan pertama dari surah AI-Baqarah dan akhirnya

Pendapat Imam Ibn Qayyim

Dalam Kitab ar-Ruh, Pada Tajuk Membaca Al Quran di atas kubur, Imam ibn Qayyim menulis:

Pernah disebutkan daripada setengah para salaf, bahwa mereka mewasiatkan supaya dibacakan di at as kubur mereka di waktu penguburannya. Telah berkata Abdul Haq, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar pernah menyuruh supaya dibacakan di atas kuburnya surah AI-Baqarah. Pendapat ini dikuatkan oleh Mu’alla bin Abdul Rahman. Ada riwayat mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, pada mula­nya mengingkari pendapat ini kerana dia masih belum menemui sesuatu dalil mengenainya, kemudian menarik balik pengingkarannya itu setelah jelas kepadanya bahwa pendapat itu betul.

Berkata Khallal di dalam kitabnya ‘AI-]ami’:

Telah berkata kepada­ku Al-Abbas bin Muhammad Ad-Dauri, berbicara kepadaku Abdul Rahman bin AI-Ala’ bin Lajlaj, daripada ayahnya, katanya: Ayahku telah berpesan kepadaku, kalau dia mati, maka kuburkanlah dia di dalarm lahad,  kemudian ratakan kubur itu dengan tanah , kemudian bacakan dikepalaku dengan pembukaan Ayat Surah AI-Baqarah, kerana aku telah mendengar Abdullah bin Umar r. a. menyuruh membuat demikian.

Berkata AI-Abbas Ad-Dauri kemudian:

Aku pergi bertanya Ahmad bin Hanbal, kalau dia ada menghafal sesuatu ten tang membaca di atas kubur. Maka katanya: Tidak ada! Kemudian aku bertanya pula Yahya bin Mu’in, maka dia telah menerangkan kepadaku bicara yang menganjurkan yang demikian.

Berkata Khallal, telah memberitahuku AI-Hasan bin Ahmad AI­Warraq, berbicara kepadaku Ali bin Muwaffa AI-Haddad, dan dia adalah seorang yang berkata benar, katanya:

Sekali peristiwa saya bersama-sama dengan Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah AI-Jauhari menghadiri suatu jenazah. Setelah selesai mayit itu dikuburkan, maka telah duduk seorang buta membaca sesuatu di atas kubur itu. Maka ia disangkal oleh Imam Ahmad, katanya: Wahai fulan! Membaca sesuatu di atas kubur adalah bid’ah!  Apabila kita keluar dari perkuburan itu, berkata Muhammad bin Qudamah kepada Imam Ahmad bin Hanbal:

Wahai Abu Abdullah! Apa pendapatmu pada si Mubasysyir AI-Halabi?

Jawab Imam Ahmad:

Dia seorang yang dipercayai.

Berkata Muhammad bin Qudamah seterusnya:

Aku menghafal sesuatu daripadanya!

Sangkal Ahmad bin Hanbal:

Yakah, apa dia?

Berkata Muhammad bin Qudamah:

Telah memberitahuku Mubasysyir, daripada Abdul Rahman bin AI-Ala’ bin Lajlaj, daripada ayahnya, bahwasanya dia telah berpesan, kalau dia dikuburkan nanti, hendaklah dibacakan di kepalanya ayat-ayat per­mulaan surah AI-Baqarah, dan ayat-ayat penghabisannya, sambil kata­nya: Aku mendengar Abdullah bin Umar (lbnu Umar) mewasiatkan orang membaca yang demikian itu.

Mendengar itu, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Muhammad bin Qudamah:

Kalau begitu, aku tarik balik tegahanku itu. Dan suruhlah orang buta itu membacakannya.

Berkata AI-Hasan bin As-Sabbah Az-Za’farani pula:

Saya pernah menanyakan hal itu kepada Imam Syafi’i, kalau boleh dibacakan sesuatu di atas kubur orang, maka jawabnya: Boleh, tidak mengapa!

Khallal pula telah menyebutkan lagi daripada As-Sya’bi, katanya:

Adalah kaum Anshar, apabila mati seseorang di antara mereka, sentiasa­lah mereka mendatangi kuburnya untuk membacakan sesuatu daripada AI-Quran.

Pendapat Imam Al Ghazali

Dalam Kitab Ihya Ulumiddin pada tajuk ziarah kubur, Imam Al Ghazali menulis:

Tidak mengapa membaca Quran di atas kubur. Kemudian beliau membawa cerita Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah AI-Jauhari seperti kisah dibawa Ibn Qayyim di atas.

Al Ghazali menambah lagi : Muhammad bin Ahmad al Maruzi  berkata , ” Aku menndengar Ahmad bin Hambal  mengatakan : Apabila kamu masuk ke perkuburan  maka bacalah surah al Fatihah, Surah al Mu’awwaadzatain ( Surah Qul a audzu bi rabbil falaq, Qul a audzu bi rabbil nas ) dan Qul huwallah hu ahad, jadikanlah pahalanya untuk yang dalam kuburan itu, maka  pahala itu akan sampai kepada mereka.

Kesimpulan

  1. Penulis berkeyakinan tiada tegahan melakukan ziarah kubur pada hari raya
  2. Penulis berkeyakinan tiada larangan membaca al Quran di atas Kubur. Jika ada larangan sudah tentu Imam Nawawi , Imam Ibn Qayyim , Imam al Ghazali dan Imam Syafie menyebutnya.
  3. Nabi s.a.w pernah bersembahyang jenazah di perkuburan , bermakna Nabi s.a.w pernah membaca Fatihah di perkuburan.